Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Невзорова Олена Сергіївна, Арус Кінан Мохамед

Аналіз збіжності координаційної процедури при реалізації ієрархічної маршрутизації в телекомунікаційній мережі

Проведено аналіз факторів, що впливають на збіжність координаційної процедури при реалізації ієрархічної маршрутизації в телекомунікаційній мережі (ТКМ), до основних з яких віднесено розмірність ТКМ, зв’язності її маршрутизаторів і завантаженість мережі в цілому. В рамках обраної для дослідження моделі і методу ієрархічної маршрутизації, заснованого на принципі цільової координації, запропоновано використовувати модифіковану метрику каналів зв’язку мережі, яка збільшується пропорційно віддаленості цих каналів (за числом вузлів) до відповідного вузла-відправника або одержувача. Це дозволило знизити число координуючих ітерацій від 1,5-2 до 3,5-5 разів, що на практиці призведе до пропорційного зниження обсягів циркулюючої в ТКМ службової інформації, пов’язаної з реалізацією ієрархічної маршрутизації, а також підвищити оперативність управління мережею в цілому.

Ключові слова: маршрутизація, мережа, ієрархія, координація, збіжність


Lemeshko Oleksandr Vitaliyovych, Nevzorova Olena Sergiyivna, Arous Kinan Mohamad

Convergence analysis of coordination procedure in the implementation of hierarchical routing in telecommunication network

Analysis of factors influencing on the coordination procedure convergence in the implementation of hierarchical routing in telecommunication network (TCN) was performed, where the major factors are the TCN scale, routers connectivity and network utilization in a whole. Within the chosen for investigation model and method of hierarchical routing based on goal coordination the use of modified link metric was proposed. Links metric increases proportionally to remoteness of these links (by number of nodes) corresponding to the source node or destination node. The use of the routing metric modification allowed to reduce the number of iterations of coordination procedure from 1,5-2 to 3,5-5 times, and in some cases up to 8 times, as was shown by the numerical calculation results for a number of network structures and different network utilization. The use of the proposed solutions in practice will lead to a proportional reduction of service information volume within TCN related to the implementation of hierarchical routing, as well as improve efficiency of the whole network management. This is typical for a high network utilization which defines the scope of the preferred using of the proposed solutions in practice for modification of existing or development of new routing protocols. Solutions proposed in this article are oriented primarily on TCN based on source routing.

Keywords: routing, network, hierarchy, coordination, convergence


Лемешко Александр Витальевич, Невзорова Елена Сергеевна, Арус Кинан Мохаммед

Анализ сходимости координационной процедуры при реализации иерархической маршрутизации в телекоммуникационной сети

Проведен анализ факторов, влияющих на сходимость координационной процедуры при реализации иерархической маршрутизации в телекоммуникационной сети (ТКС), к основным из которых отнесены размерность ТКС, связности ее маршрутизаторов и загруженность сети в целом. В рамках выбранной для исследования модели и метода иерархической маршрутизации, основанного на принципе целевой координации, предложено использовать модифицированную метрику каналов связи сети, которая увеличивается пропорционально удалённости этих каналов (по числу узлов) до соответствующего узла-отправителя или получателя. Это позволило снизить число координирующих итераций от 1,5-2 до 3,5-5 раз, что на практике приведет к пропорциональному снижению объемов циркулирующей в ТКС служебной информации, связанной с реализацией иерархической маршрутизации, а также повысить оперативность управления сетью в целом.

Ключевые слова: маршрутизация, сеть, иерархия, координация, сходимость

Стаття