Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2019.1.06

Марчук Володимир Степанович

Використання технології MIMO у відкритих оптичних системах зв’язку непрямий видимості для підвищення надійності передачі інформації

Запропоновано в системах NLOS використовувати технологію MIMO, яка працює в оптичному короткохвильовому ультрафіолетовому діапазоні радіохвиль при використанні ортогонального полярізаційного мультиплексування когерентного лазерного випромінювання від двох джерел. Другою пропозицією по збільшенню надійності системи NLOS є збільшення потужності випромінювання на передавальній стороні за рахунок використання групи лазерних випромінювачів замість одного. Третьою пропозицією в роботі є інтеграція лазерних випромінювачів з граткою світловодів, яка формує випромінюючу апертуру. Наведені пропозиції по зниженню рівня бокового випромінювання і паразитної полярізації за рахунок діагональних елементів матриці радіоканалу.

Ключові слова: світловод, мультиплексування, лазер, випромінювач, MIMO

Marchuk Volodymyr Stepanovych

The use of MIMO technology in open optical communication systems with indirect visibility to improve the reliability of information transfer

It is proposed to use MIMO technology in NLOS systems. The system operates in the optical short-wave ultraviolet range of radio waves. MIMO technology uses orthogonal polarization multiplexing of coherent laser radiation from two sources. Spatial channels use the reflection from spatially separated regions of molecular scattering. Another proposal to increase the reliability of the NLOS system is to increase the radiation power on the transmitting side by using a group of laser sources instead of one. The third proposal in the work is the integration of laser sources with an array of optical fibers. The array of optical fibers forms a radiating aperture. This solution allows us to solve the problem of controlling the shape of the radiation pattern of the radiating aperture. Suggestions are made to reduce the level of lateral radiation and spurious polarization due to the diagonal elements of the matrix of the radio channel.

Keywords: fiber optic, multiplexing, laser, radiator, MIMO

Марчук Владимир Степанович

Использование технологии MIMO в открытых оптических системах связи непрямой видимости для повышения надежности передачи информации

Предлагается в системах NLOS использовать технологию MIMO, которая работает в оптическом коротковолновом ультрафиолетовом диапазоне радиоволн с применением ортогонального поляризационного мультиплексирования когерентного лазерного излучения от двух источников. Другим предложением по увеличению надежности системы NLOS является увеличение мощности излучения на передающей стороне за счет использования группы лазерных источников вместо одного. Третьим предложением в работе является интеграция лазерных источников с решеткой из световодов, которая формирует излучающую апертуру. Приведены предложения по снижению уровня бокового излучения и паразитной поляризации за счет диагональных элементов матрицы радиоканала.

Ключевые слова: световод, мультиплексирование, лазер, излучатель, MIMO

Стаття
DOI