Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2020.1.02

Мельнікова Любов Іванівна, Олена Вячеславівна Линник, Кривошапка Микола Володимирович, Барсук Валерій Олексійович

Застосування евристичної процедури багатокритеріальної оптимізації до вибору варіанта мовного кодеку в IP-мережі

A procedure for multi-criteria selection of optimal design solutions is proposed, taking into account the set of contradictory indicators of designed telecommunication system quality. In the procedure, the formal numerical method of weighting factors for solving the MCO problem is supplemented with an informal procedure by the method of narrowing the Pareto set for choosing the only best solution using additional expert information from a decision maker (DM). The inclusion of the decision maker in the interactive mode allows to refine the solution and bring it closer to the goal. In contrast to formal numerical methods, this allows changing the values of some partial criteria in dynamics to achieve the required quality of the optimized system. The problem of choosing a speech codec for IP networks is solved using the proposed procedure. The selection of a set of partial criteria has been substantiated. Solutions are obtained for different values of the weights of partial criteria with the involvement of a decision maker. The results obtained allow to conclude that the proposed procedure can be used by popular IP-PBXs when justifying the choice of an optimal codec version for the user.

Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація, множина Парето, IP-мережа, мовний кодек

Melnikova Liubov, Linnyk Elena, Kryvoshapka Mykola, Barsuk Valerii

Application of heuristic procedure for multi-criteria optimization to select optimal version of IP network speech codec

Запропоновано процедуру багатокритеріального вибору оптимальних проектних рішень з урахуванням сукупності суперечливих показників якості функціонування проектованої телекомунікаційної системи. У процедурі формальний чисельний метод вагових множників рішення задачі багатокритеріальної оптимізації (БКО) доповнюється неформальною процедурою методом звуження множини Парето для вибору єдиного найкращого рішення з використанням додаткової експертної інформації від особи, що приймає рішення (ОПР). Розглядаються наступні випадки наявності апріорної інформації про важливість показників: задана вага показників; задана зіставна важливість показників; відсутня інформація про важливість показників. Алгоритм, за допомогою якого відшукується рішення задачі вибору, враховує роль кожного часткового критерію з точки зору його впливу на властивості системи в цілому за допомогою вагових коефіцієнтів. На відміну від формальних чисельних методів це дозволяє змінювати значення деяких часткових критеріїв в динаміці для досягнення необхідної якості оптимізованої системи. Розв’язана задача вибору мовного кодека для IP-мереж з використанням запропонованої процедури.

Keywords:  multicriteria optimization, Pareto set, IP network, speech codec

Стаття
DOI