Українська
Українська
English
Анотації

Чорний Сергій В’ячеславович, Нетікова Лариса Іванівна

Комплекс для просторово-часового моніторингу безпроводових телекомунікаційних пристроїв і побутових НВЧ-приладів

У роботі розглянуто комплекс екологічного моніторингу електромагнітних випромінювань у діапазоні 0,1-3.5 ГГц. Запропонований комплекс дозволяє оцінювати усереднені характеристики опромінення електромагнітним полем.

Ключові слова: телекомунікаційні мережі, екологічний моніторинг, електромагнітне випромінювання.


Chernyi Sergey Vjacheslavovich, Netikova Larissa Ivanovna

Complex for space-time monitoring of wireless telecommunication equipments and household microwave frequency appliances

In this article the complex for ecological monitoring of electromagnetic radiation in range 0.1-3.5 GHz was considered. Introduced Complex makes it possible to evaluate average descriptions radiation of electromagnetic field.

Keywords: telecommunications network, environmental monitoring, electromagnetic radiation.


Черный Сергей Вячеславович, Нетикова Лариса Ивановна

Комплекс для пространственно-временного мониторинга беспроводных телекоммуникационных устройств и бытовых СВЧ-приборов

В работе рассмотрен комплекс экологического мониторинга электромагнитных излучений в диапазоне 0,1-3.5 ГГц. Предложенный комплекс позволяет оценивать усреднённые характеристики облучения электромагнитным полем.

Ключевые слова: телекоммуникационные сети, экологический мониторинг, электромагнитные излучения

Стаття