Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2020.2.07

Пелех Назарій Володимирович, Шпур Ольга Миколаївна, Климаш Михайло Миколайович

Модель оцінки ефективності функціонування хмарного центру з високим ступенем віртуалізації та в умовах групового надходження запитів

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій спрямований на розроблення та впровадження нових підходів до організації обчислювального процесу. Оцінка ефективності хмарних центрів є важливим напрямком досліджень, проте вона ускладнюється динамічним характером хмарного середовища та різноманітністю запитів користувачів. Особливо важливою така оцінка є у випадку, де віртуалізація використовується для забезпечення чітко визначених обчислювальних ресурсів для користувачів. Для вирішення цієї проблеми пропонується модель для оцінки ефективності функціонування хмарних центрів в умовах високого ступеню віртуалізації, яка на відмінну від існуючих враховує можливість обслуговування запитів у разі групового надходження запитів і розподілений час їх обслуговування. Модель базується на двоступеневій техніці апроксимації, де основний немарківський процес спочатку моделюється як вкладений напівмарківський процес, який потім моделюється як апроксимований процес Маркова, але тільки в моменти надходження групових потоків запитів. Для побудови моделі використовується техніка побудови ланцюгів Маркова. Дана модель забезпечує повний імовірнісний розподіл часу очікування запитів, часу відгуку щодо виконання запитів і кількість запитів у системі. Результати показують, що продуктивність роботи хмарних центрів значно залежить від коефіцієнту варіації (CoV), часу обслуговування запитів і розміру групового потоку (тобто кількості запитів у груповому потоці запитів). Чим більшими є розмір потоку та/або значення коефіцієнта варіації часу обслуговування запитів, тим довша тривалість відгуку. Проте це сприяє зменшенню рівня використання ресурсів хмарними провайдерами. Дослідження показує, що в умовах надходження великих групових потоків запитів та/або великого значення СоV можна досягти підвищення ефективності функціонування хмарних центрів шляхом групування запитів за критерієм однорідності.

Ключові слова: модель, потік, хмара, сервіс, затримка

Peleh Nazar, Shpur Olha, ‪ Klymash Mykhailo

Model for Evaluating the Effectiveness of the Cloud Center with a High Degree of Virtualization in Terms of Group Requests

The current state of information technology is to develop and implement new approaches to the computational process. Evaluating the effectiveness of cloud centers is an important challenge for research, but it is complicated by the dynamic of cloud environments and a variety of user requests. This evaluation is vital in cases where virtualization is used to provide well-defined computing resources for users. The proposed model for evaluating the effectiveness of cloud centers in a high degree of virtualization to solve this problem has been proposed. Compared to existing, it considers the ability to service requests for group requests and the distributed time of service requests. The model is based on a two-stage approximation technique. The main non-Markov process is first modeled as an embedded semi-Markov process, then modeled as an approximated Markov process but only when receiving group request flows. The technique of constructing Markov links to build the model has been used. This model provides a full probability distribution of request waiting time, response time to execute requests, and the number of requests in the system. The results show that the performance of cloud centers is highly dependent on the coefficient of variation (CoV), request service time, and the size of the group flow (i.e., the number of requests in the group flow of requests). The larger the flow rate and/or the value of the coefficient of variation of the service time of requests, the longer the response time. But this helps reduce the use of resources by cloud providers. The work shows that in the conditions of large group flow of requests and/or large value of CoV, it is possible to increase the efficiency of cloud centers by grouping requests using the criterion of homogeneity.

Keywords: model, flow, cloud, service, delay

Стаття
DOI