Українська
Українська
English
Анотації

Галкін Павло Вікторович

Модель визначення координат вузлів безпроводової сенсорної мережі

В роботі проведено аналіз методів, методик та алгоритмів визначення координат вузлів безпроводових сенсорних мереж. Запропоновано модель визначення координат для вузлів безпроводової сенсорної мережі з використанням методів RSSI і ToF. Запропоновано ввести обмеження для вимірювання відстані за методом RSSI до 10 метрів, а також виконати коректування вузлів, що знаходяться в межах 1 метра. Розроблена модель визначення координат може застосовуватися для всіх режимів роботи безпроводової сенсорної мережі.

Ключові слова: метод, алгоритм, модель визначення координат, безпроводова сенсорна мережа, RSSI, ToF


Galkin Pavlo Viktorovych

Model for determining the coordinates of nodes of the wireless sensor network

The article provides an analysis of methods, techniques and algorithms for determining the coordinates of the nodes of wireless sensor networks. Detailed consideration and analyzed methods measure the distance to the wireless sensor network nodes with known coordinates. A model is proposed for determining the coordinates of the wireless sensor network nodes using RSSI techniques and ToF. Also, an algorithm sharing methods RSSI and ToF (ToA). In the initialization phase the wireless sensor network nodes is performed based on the distance measurement method RSSI, for more parts of the network, namely the piconet where there are units with built-in sensors of the global positioning system, a piconet nodes binds to global coordinates, for the rest of the network, and piconets without sensors is a global positioning system, a method for determining the distance ToF to three nodes with known coordinates. The results of experimental studies on the effect on the adjacent channel measurement RSSI, the influence of the nearby radio emission measurements RSSI, as well as the influence of the distance to the level of RSSI. Taking into account the conducted experiments are prompted to enter the limit for the distance measurement method RSSI up to 10 meters, as well as be able to correct nodes that are within 1 meter. The developed model positioning can be used for all modes of the wireless sensor network.

Keywords: method, algorithm, model of localization, wireless sensor network, RSSI, ToF


Галкин Павел Викторович

Модель определения координат узлов беспроводной сенсорной сети

В работе проведен анализ методов, методик и алгоритмов определения координат узлов беспроводных сенсорных сетей. Предложена модель определения координат для узлов беспроводной сенсорной сети с использованием методов RSSI и ToF. Предложено ввести ограничение для измерения расстояния по методу RSSI до 10 метров, а также выполнить корректировку узлов, находящихся в пределах 1 метра. Разработанная модель определения координат может применяться для всех режимов работы беспроводной сенсорной сети.

Ключевые слова: метод, алгоритм, модель определения координат, беспроводная сенсорная сеть, RSSI, ToF

Стаття