Українська
Українська
English
Анотації

Климаш Михайло Миколайович, Бешлей Микола Іванович, Стрихалюк Богдан Михайлович, Лаврів Орест Андрійович, Холявка Галина Володимирівна

Підвищення якості обслуговування в конвергентних мобільних системах на основі платформи UMA-A

Обґрунтовано можливість підвищення якості надання послуг мобільного оператора за рахунок використання технології Unlicensed Mobile Access — Advanced (UMA-A). Запропоновано новий спосіб підвищення ефективності розподілу ресурсів конвергентної мережі. Використання технології UMA-A дозволить звільнити частину радіоканальних ресурсів у місцях, де спостерігаються перевантаження. Розроблено оригінальний програмний продукт, який дозволяє здійснити оптимізацію мережної інфраструктури мобільного оператора, шляхом перерозподілу мережних ресурсів при впровадженні і розвитку в ній елементів NGN-технологій для спільного розгортання інфокомунікаційної мережі. А також підвищено якість обслуговування мобільних абонентів розподіленими сервісами в системах мобільного зв’язку другого, третього та четвертого поколінь із застосуванням запропонованого методу оцінки завантаженості Wi-Fi каналу та динамічного резервування пропускної здатності для кінцевих користувачів у процесі інтеграції мереж.

Ключові слова: мультисервісний трафік, вдосконалений універсальний мобільний доступ, імітаційна модель, мобільні мережі, конвергенція


Klymash Mykhailo Mykolayovych, Beshley Mykola Ivanovich, Stryhalyuk Bogdan Mykhailovych, Lavriv Orest Andriyovych, Kholyavka Galina Volodymyrivna

Increasing quality of service in convergent mobile systems based on UMA-A platform

In this paper the possibility of increasing quality of service for mobile operator based on using of Unlicensed Mobile Access — Advanced (UMA-A) technology has been substantiated. It has been proposed a new way of increasing the efficiency of resources allocation of convergent network. The use of UMA-A allows releasing part of the radio channel resources in the places where overloads are observed. It has been developed an original software product which allows optimization of network infrastructure of mobile operator by redistribution of network resources when implementing and developing in it elements of NGN technologies for common deployment of infocommunication network. Also it has been increased quality of service for mobile users by distributed services in mobile systems of second, third and fourth generation using the proposed method of evaluation of the Wi-Fi channel load and dynamic reservation of throughput capacity for end users in the process of networks integration.

Keywords: multiservice traffic, Unliversal Mobile Access-Advanced, simulation model, mobile network, convergence


Клымаш Михаил Николаевич, Бешлей Николай Иванович, Стрихалюк Богдан Михайлович, Лаврив Орест Андреевич, Холявка Галина Владимировна

Повышение качества обслуживания в конвергентных мобильных системах на основе платформы UMA-A

Обоснована возможность повышения качества предоставления услуг мобильного оператора за счет использования технологии Unlicensed Mobile Access — Advanced (UMA-A). Предложен новый способ повышения эффективности распределения ресурсов конвергентной сети. Использование технологии UMA -A позволит освободить часть радиоканальных ресурсов в местах, где наблюдаются перегрузки. Разработан оригинальный программный продукт, который позволяет осуществить оптимизацию сетевой инфраструктуры мобильного оператора, путем перераспределения сетевых ресурсов при внедрении и развитии в ней элементов NGN — технологий для совместного развертывания инфокоммуникационной сети. А также повышено качество обслуживания мобильных абонентов распределенными сервисами в системах мобильной связи второго , третьего и четвертого поколений с применением предложенного метода оценки загруженности Wi-Fi канала и динамического резервирования пропускной способности для конечных пользователей в процессе интеграции сетей.

Ключевые слова: мультисервисный трафик, усовершенствованный универсальный мобильный доступ, имитационная модель, мобильные сети, конвергенция

Стаття