Українська
Українська
English
Анотації

Кортунов В’ячеслав Іванович, Воробйов Андрій Васильович

Розв’язання задачі розподілу навантаження на основі динамічної моделі маршрутизатора

Проаналізована задача балансування навантаження в IP мережах рівня доступу. Запропоновано метод локальних динамічних моделей, що здійснює балансування між маршрутами з різною метрикою. Проведено моделювання роботи однопродуктової мережі із застосуванням запропонованого методу.

Ключові слова: маршрутизація, оптимізація, рівень доступу, балансування навантаження, локальна модель.


Kortunov Viacheslav Ivanovich, Vorobyov Andrey Vasilievich

Solution to the problem of load distribution based on a dynamic model of a router

In the paper the problem of load balancing in the IP networks of access layer is analyzed. The method of local dynamic models carrying the balancing between routes with different metrics is proposed. The network with the proposed method is simulated.

Keywords: routing, optimization, access layer, load balancing, local model.


Кортунов Вячеслав Иванович, Воробьев Андрей Васильевич

Решение задачи распределения нагрузки на основе динамической модели маршрутизатора

Проанализирована задача балансировки нагрузки в IP сетях уровня доступа. Предложен метод локальных динамических моделей, осуществляющий балансировку между маршрутами с разной метрикой. Проведено моделирование работы однопродуктовой сети с применением предложенного метода.

Ключевые слова: маршрутизация, оптимизация, уровень доступа, балансировка нагрузки, локальная модель.

Стаття