Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2021.1.04

Бешлей Микола Іванович, Прислупський Андрій Іванович, Бешлей Галина Володимирівна

Управління якістю обслуговування в гетерогенній інтенційно-орієнтованій мережі на основі мобільного QoE додатку

Традиційні методи управління якістю послуг, що засновані на SLA (угода про рівень послуг), недостатні для забезпечення контрактів, що стосуються якості, між постачальниками послуг та користувачами. У статті пропонується орієнтований на клієнта метод управління якістю надання послуг для гетерогенних мереж мобільного зв’язку. Даний метод базується на новій метриці QoE за шкалою від 1 до 5, що дає змогу врахувати комерційну цінність електронних послуг для кінцевих користувачів. На основі цього підходу конфігурація мережі та функціональність обладнання автоматично змінюються залежно від вимог користувачів. У роботі пропонується концептуальна модель побудови гетерогенної програмно-конфігурованої інтенційно-орієнтованої мережі, яка дає змогу забезпечити ефективне управління спільними ресурсами, адаптуючись під потреби користувачів. Розроблено прототип мобільного та операторського додатку для адаптивного клієнт-орієнтованого надання послуг в гетерогенній мережі, що дає змогу отримувати замовлену якість обслуговування на основі зворотного зв’язку між користувачем та оператором мережі. Використання даного підходу дасть змогу операторам мережі забезпечити індивідуалізацію обслуговування користувачів з певним рівнем якості надання сервісів шляхом аналізу їх QoE оцінок (замовлених через розроблений мобільний додаток) та за допомогою алгоритмів машинного навчання реагувати на несприятливі поєднання значень показників якості і попереджати ситуації, коли користувач незадоволений якістю отриманих сервісів, для адаптивного прогнозування моменту переконфігурації мережі. Запропоновано метод управління якістю надання послуг у безпроводовій гетерогенній мережі з використанням технології Big Data та мобільного QoE додатку, який враховує та аналізує оцінки замовленої якості сприйняття послуги та дає змогу покращити якість обслуговування користувачів на вимогу. Шляхом експериментального дослідження доведено, що використання запропонованого методу в гетерогенній безпроводовій мережі дозволить зменшити кількість незадоволених користувачів якістю обслуговування до 60%.

Ключові слова: гетерогенна мережа, інтенційно-орієнтована мережа, якість обслуговування, якість сприйняття, розподіл ресурсів, мобільний QoE додаток

Beshley Mykola, Prislupskiy Andriy, Beshley Halyna

Quality of service management for an intent-based heterogeneous network using mobile QoE application

Traditional Service Level Agreement (SLA) based on the quality of service (QoS) management methods are insufficient to ensure quality-related contracts between service providers and users. This article proposes a user-centric method for QoS management in heterogeneous mobile networks. Based on a new QoE metric on a scale of 1 to 5, this method considers the commercial value of electronic services to end-users. With this approach, the configuration and functionality of the network automatically change depending on the requirements of the end-users. The work proposes a conceptual model for constructing an intent-based software-defined heterogeneous network, which effectively manages shared resources and adapts to users’ needs. A prototype of a mobile and operator application for adaptive client-oriented service delivery in a heterogeneous network has been developed, which makes it possible to obtain the ordered QoE based on the feedback between the user and the network operator. Using this approach will allow network operators to provide individualization of service users with a certain level of QoS by analyzing their estimates of QoE (ordered through the developed mobile application). And the use of machine learning algorithms will allow to react to unfavorable combinations of values of quality indicators and prevent the situation when the user is not satisfied with the quality of services received for adaptive prediction of the moment of network reconfiguration. We propose a method for managing the QoS provision in a heterogeneous wireless network using Big Data technology and a mobile QoE application, which considers and analyzes the estimates of the ordered QoE and allows users QoS improvement according to the demand. It is demonstrated that using the proposed method in a heterogeneous wireless network allows reducing the number of dissatisfied users with the quality of service by up to 60% using an experimental study.

Keywords: heterogeneous network, intent-based network, QoS, QoE, resource distribution, mobile QoE application

Стаття
DOI