Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Вавенко Тетяна Василівна

Вдосконалення потокової моделі багатошляхової маршрутизації на основі балансування навантаження

Проведено аналіз недоліків потокової моделі багатошляхової маршрутизації на основі балансування навантаження. Запропоновано ряд рішень, направлених на усунення виявлених недоліків, які стосуються перегляду (вдосконалення) самої моделі та методики її використання при розрахунках.

Ключові слова: модель, маршрутизація, балансування навантаження, вдосконалення.


Lemeshko Olexandr Vitalievich, Vavenko Tatyana Vasilyevna

Improving the flow-based model of multipath routing based on load balancing

The analysis of the shortcomings of the flow-based model multipath routing based on load balancing. A number of solutions to address these shortcomings. They relate to the revision (improvement) of the model itself or the method of its use in calculations.

Keywords: model, routing, load balancing, improving.


Лемешко Александр Витальевич, Вавенко Татьяна Васильевна

Усовершенствование потоковой модели многопутевой маршрутизации на основе балансировки нагрузки

Проведен анализ недостатков потоковой модели многопутевой маршрутизации на основе балансировки нагрузки. Предложен ряд решений, направленных на устранение отмеченных недостатков, касающихся пересмотра (усовершенствования) самой модели или методики ее использования при расчетах.

Ключевые слова: модель, маршрутизация, балансировка нагрузки, усовершенствование

Стаття