Українська
Українська
English
Анотації

Сєліванов Костянтин Олександрович, Москалець Микола Вадимович, Нікітенко Тетяна Вікторівна

Аналіз нелінійних спотворень в радіотракті із застосуванням різних методів оцінки нелінійності

Розглянуто різні підходи до оцінки нелінійних ефектів на основі характеристики гістерезису, функцій Нуссбаума і рядів Вольтерра. Одержані вирази відгуків нелінійного ланцюга для різних видів дій, що дає можливість розрахувати коефіцієнт гармонік з більшою мірою точності.

Ключові слова: нелінійність, коефіцієнт гармонік, ряди Вольтерра. 


Selіvanov Konstantіn Alexandrovich, Moskalets Nickolai Vadіmovіch, Nіkіtenko Tat’yana Victorоvna

Analysis of nonlinear distortions in a radiohighway with the use of different methods of estimation of non-linearity

Different approaches as evaluated by nonlinear effects on the basis of description of hysteresis, the Nussbauma functions and the Volterra series are considered. Expressions of responses of nonlinear chain for different types of influences are got, that enables to expect the coefficient of accordions from by a greater degree exactness.

Keywords: non-linearity, coefficient of accordions, Volterra series.


Селиванов Константин Александрович, Москалец Николай Вадимович, Никитенко Татьяна Викторовна

Анализ нелинейных искажений в радиотракте с применением различных методов оценки нелинейности

Рассмотрены различные подходы к оценке нелинейных эффектов на основе характеристики гистерезиса, функций Нуссбаума и рядов Вольтерра. Получены выражения откликов нелинейной цепи для различных видов воздействий, что дает возможность рассчитать коэффициент гармоник с большей степенью точности.

Ключевые слова: нелинейность, коэффициент гармоник, ряды Вольтерра.

Стаття