Українська
Українська
English
Анотації

Обод Іван Іванович, Серков Олександр Анатолійович, Яценко Ірина Леонідівна

Аналіз продуктивності безпроводових мереж при оптимізації розміру інформаційних пакетів

Наведено розрахунки виграшу швидкості передачі інформації при оптимізації розміру пакету даних у каналах зв’язку при дії завад. Показано, що для оптимізації швидкості передачі даних потрібно використовувати адаптивний підхід управління МАС-рівнем.

Ключові слова: безпроводова мережа, МАС-рівень, розмір пакету, завада.


Obod Ivan Ivanovich, Serkov Alexander Anatolievich, Yatsenko Irina Leonidovna

Performance analysis of wireless networks in optimizing the of data packets size

Calculations of winning information transfer speed of during optimization of information package length which are passed in communication channel under influence of interference. It is shown that for optimization of data rate it is necessary needed to use adaptive approach of the MAC level management.

Keywords: wireless networks, MAC level, packet size, interference.


Обод Иван Иванович, Серков Александр Анатольевич, Яценко Ирина Леонидовна

Анализ производительности беспроводных сетей при оптимизации размера информационных пакетов

Приведены расчеты выигрыша скорости передачи информации при оптимизации длины пакета данных в каналах связи при действии помех. Показано, что для оптимизации скорости передачи данных необходимо использовать адаптивный подход управления МАС-уровнем.

Ключевые слова: беспроводная сеть, МАС-уровень, размер пакета, помеха.

Стаття