Українська
Українська
English
Анотації

Коваленко Тетяна Миколаївна

Аналіз продуктивності розподілених систем із сервіс-орієнтованою архітектурою в умовах обмежених канальних і буферних ресурсів телекомунікаційної мережі 

Проведено аналіз продуктивності розподіленої системи із сервіс-орієнтованою архітектурою та ймовірності втрати запитів в системі SOA, а також залежності цих характеристик від пропускної здатності та обсягу буферів базової телекомунікаційної мережі в області високих рівнів навантаження та в умовах перевантаження.

Ключові слова: сервіс-орієнтована архітектура, розподілена система, ймовірність втрати запитів, продуктивність.


Kovalenko Tatyana Nikolaevna

Analysis of productivity of distributed systems with service oriented architecture under conditions of limited link and buffer resources of telecommunication network

Analysis of productivity of a distributed system with service-oriented architecture and request loss probability in SOA system is done, as well as dependence of these characteristics on network throughput and buffer size at high load levels and under overload conditions.

Keywords: service-oriented architecture, distributed system, request loss probability, productivity.


Коваленко Татьяна Николаевна

Анализ производительности распределенных систем с сервис-ориентированной архитектурой в условиях ограниченных канальных и буферных ресурсов телекоммуникационной сети

Проведен анализ производительности распределенной системы с сервис-ориентированной архитектурой и вероятности потери запросов в системе SOA, а также зависимости данных характеристик от пропускной способности и объема буферов базовой телекоммуникационной сети в области высоких уровней нагрузки и в условиях перегрузки.

Ключевые слова: сервис-ориентированная архитектура, распределенная система, вероятность потери запросов, производительность

Стаття