Українська
Українська
English
Анотації

Стерін Вячеслав Леонідович, Єременко Олександра Сергіївна, Тарікі Надія

Динамічна модель синтезу одноранговой віртуальної приватної мережі

Запропоновано динамічну модель синтезу однорангових віртуальних приватних мереж, новизна якої полягає в тому, що вона представлена як системою лінійних різницевих рівнянь для опису процесу перерозподілу пропускних здатностей трактів передачі мережі сервіс-провайдера між різними віртуальними приватними мережами, так і нелінійними алгебраїчними рівняннями для опису процесів маршрутизації потоків та управління перевантаженням. Використання моделі дозволяє забезпечити більш ефективне управління ресурсами мережі провайдера при створенні однорангових віртуальних приватних мереж за рахунок більш повного врахування динаміки процесів інформаційного обміну, що протікають в ній. Запропоновані рішення адаптовані як під модель ізольованого каналу (pipe-модель), так і під розподілену модель (hose-модель), які підтримуються в рішеннях, заснованих на MPLS-технології. Реалізація властивості прогнозування стану при управлінні VPN-мережами дозволяє більш гнучко перерозподіляти ресурси мережі сервіс-провайдера між створюваними віртуальними приватними мережами.

Ключові слова: MPLS, VPN, QoS, динамічна модель, синтез мережі.


Sterin Vyacheslav Leonidovich, Yeremenko Olexadra Sergiyevna, Tariki Nadia

Dynamic model of synthesis peer to peer virtual private network

Analysis of design principles of virtual private networks is conducted. Classification of VPNs is made and the main requirements to such solutions from the viewpoint of their design and QoS provision are formulated. It is confirmed that the restricting factor in increasing VPN networks performance and providing quality of service in them is inefficient allocation of resources of a network service provider among virtual private networks being created. It is shown that the solution for the situation is seen in transfer to dynamic models of structural and functional synthesis of VPN. We propose a dynamic model for synthesis of peer-to-peer private networks, the novelty of which is in the fact that it is presented both as a system of linear difference equations to describe the process of bandwidth reallocation for links of service provider network among different virtual private networks; and by nonlinear algebraic equations to describe processes of flow routing and overload control. Using the model allows to provide more effective resource management in service provider network when designing peer-to-peer virtual private networks through better accounting of the dynamics of information exchange processes occurring in it. The proposed solutions are adapted for both pipe-model and hose-model supported in solutions that are based on MPLS-technology. Realization of state forecasting property in VPN-networks management allows to reallocate resources of service provider network among created virtual private networks more flexibly.

Keywords: MPLS, VPN, QoS, dinamic model, network design.


Стерин Вячеслав Леонидович, Еременко Александра Сергеевна, Тарики Надия

Динамическая модель синтеза одноранговой виртуальной частной сети

Предложена динамическая модель синтеза одноранговых виртуальных частных сетей, новизна которой заключается в том, что она представлена как системой линейных разностных уравнений для описания процесса перераспределения пропускных способностей трактов передачи сети сервис-провайдера между различными виртуальными частными сетями, так и нелинейными алгебраическими уравнениями для описания процессов маршрутизации потоков и управления перегрузкой. Использование модели позволяет обеспечить более эффективное управление ресурсами сети провайдера при создании одноранговых виртуальных частных сетей за счет более полного учета динамики процессов информационного обмена, протекающих в ней. Предложенные решения адаптированы как под модель изолированного канала (pipe-модель), так и под распределенную модель (hose-модель), которые поддерживаются в решениях, основанных на MPLS-технологии. Реализация свойства прогнозирования состояния при управлении VPN-сетями позволяет более гибко перераспределять ресурсы сети сервис-провайдера между создаваемыми виртуальными частными сетями.

Ключевые слова: MPLS, VPN, QoS, динамическая модель, синтез сети

Стаття