Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Стерін Вячеслав Леонідович

Динамічна модель структурно-функціонального ситезу транспортної ТКС

В статті запропонована динамічна модель структурно-функціонального синтезу транспортної телекомунікаційної мережі (ТТКМ). За допомогою моделі забезпечується погоджене розв’язання задач щодо вибору топології та пропускних здатностей трактів передачі ТТКМ, розподілу потоків та визначення порядку підключення абонентів до вузлів транспортної мережі.

Ключові слова: структура, синтез, динамічна модель, оптимізація


Lemeshko Olexandr Vitalievich, Sterin Vyacheslav Leonidovich

Dynamic model of the structural and functional synthesis of transport TCN

The paper proposed a dynamic model of the structural-functional synthesis of transport telecommunication network (TCN). The model provides a consistent solution for problems of the choice of topology and channels bandwidth in TCN, flow distribution, and determine the order of connection fees to the nodes of the TCN.

Keywords: structure, synthesis, dynamic model, optimization.


Лемешко Александр Витальевич, Стерин Вячеслав Леонидович

Динамическая модель структурно-функционального синтеза транспортной ТКС

В статье предложена динамическая модель структурно-функционального синтеза транспортной телекоммуникационной сети (ТТКС). С помощью модели обеспечивается согласованное решение задач по выбору топологии и пропускных способностей трактов передачи ТТКC, распределения потоков и определения порядка подключения абонентов к узлам транспортной сети.

Ключевые слова: структура, синтез, динамическая модель, оптимизация

Стаття