Українська
Українська
English
Анотації

Дуравкін Євген Володимирович, Коровченко Олена Борисівна

Формалізація поведінки протоколів інформаційного обміну, представлених моделям на основі апарату Е-мереж

Запропоновано метод верифікації протоколів інформаційного обміну на основі використання Е-мереж і формальних граматик. Метод дозволяє зменшити розмірність моделі, тим самим зменшуючи ефект «комбінаторного вибуху».

Ключові слова: верифікація, специфікація, Е-мережа, формальна граматика, модель системи, протокол.


Duravkin Evgeny Vladimirovich, Korovchenko Elena Borisovna

The formalization of the information exchange protocols behavior provided by models based on E-network

Proposed a method of verification protocols for information exchange on the base of E-nets and formal grammars. The method allows reducing the dimension of the model of system, thereby reducing the effect of «combinatorial explosion».

Keywords: verification, specification, E-net, a formal grammar, a system model, a protocol.


Дуравкин Евгений Владимирович, Коровченко Елена Борисовна

Формализация поведения протоколов информационного обмена, представленных моделями на основе аппарата Е-сетей

Предложен метод верификации протоколов информационного обмена на основе использования Е-сетей и формальных грамматик. Метод позволяет уменьшить размерность модели, тем самым уменьшая эффект «комбинаторного взрыва».

Ключевые слова: верификация, спецификация, Е-сеть, формальная грамматика, модель системы, протокол.

Стаття