Українська
Українська
English
Анотації

Коваленко Тетяна Миколаївна, Макаров Сергій Анатолійович

Дослідження впливу пропускної здатності телекомунікаційної мережі на затримку надання сервісів у розподілених системах SOA

Проведено аналіз ймовірнісних характеристик часу надання сервісів і вихідного потоку обслужених запитів в розподіленій системі із сервіс-орієнтованою архітектурою, а також залежності досліджених характеристик від пропускної здатності базової телекомунікаційної мережі в області низького та високого рівнів навантаження.

Ключові слова: сервіс-орієнтована архітектура, розподілена система, затримка надання сервісу


Kovalenko Tatyana Nikolaevna, Makarov Sergey Anatolievich

Study of telecommunications network throughput effect on service provision delay in distributed SOA systems

Analysis of probability characteristics of service provision time and output flow of served requests in a distributed system with service-oriented architecture is done, as well as dependence of these characteristics on throughput of basic telecommunication network at low and high load levels.

Keywords: service-oriented architecture, distributed system, service provision delay


Коваленко Татьяна Николаевна, Макаров Сергей Анатольевич

Исследование влияния пропускной способности телекоммуникационной сети на задержку предоставления сервисов в распределенных системах SOA

Проведен анализ вероятностных характеристик времени предоставления сервисов и выходного потока обслуженных запросов в распределенной системе с сервис-ориентированной архитектурой, а также зависимости данных характеристик от пропускной способности базовой телекоммуникационной сети в области низкого и высокого уровней нагрузки.

Ключевые слова: сервис-ориентированная архитектура, распределенная система, задержка предоставления сервиса

 

Стаття