Українська
Українська
English
Анотації

Мухі-Алдін Хассан Мохамед, Ткачова Олена Борисівна, Салах Моат Талат Рамадан

Комплексний метод підвищення доступності сервісів в програмно-конфігурованих мережах, заснований на динамічній реплікації

У статті запропоновано модель формування та надання комплексного сервісу і метод динамічної реплікації, що дозволяють підвищити доступність сервісів у програмно-конфігурованих мережах. Проведено огляд загальновідомих методів реплікації, які знайшли широке застосування в розподілених мережах, наведено їх основні переваги та недоліки. На підставі результатів проведеного аналізу та з урахуванням особливостей формування сервісів у програмно-конфігурованих мережах запропоновано метод, який включає в себе вирішення наступних завдань: оцінки популярності сервісу та вибору моменту запуску операції реплікації на підставі значення порога реплікації; обчислення оптимальної кількості реплік і їх розміщення на обчислювальних вузлах; перевірки несуперечності нової репліки сервісу із вже існуючими у мережі.


Ключові слова
: SDN, реплікація, сервіс, QoS, мережа


Mukhi-Aldin Khassan Mokhamed, Tkachova Helen Borisovna, Salah Moath Talat Ramadan

Complex Method of Increasing the Availability of Services in Software-Defined Networks Based on Dynamic Replication

The work is devoted to the increasing quality of services in Software-Defined Network by modifying the resource allocation during service provision and services’ replication techniques. The well-known replication techniques are analyzed in the work. The result of the analysis shows that existing replication techniques that are used in distributed networks should be revised with the purpose to improve their effectiveness and as a result, increase the availability of services. With the aim to increase the effectiveness of replication techniques in software-defined networking the solution of next tasks are proposed: determining the decision about start replication procedure based on simultaneously increasing of service popularity and degradation of quality of service; determine the required minimum number of replicas and their allocation in the network based on intensive of incoming customers’ requests; checking the consistency of new replica of service with almost existing in the network. The complex method of dynamic service replication that is based on this particular solution is proposed. The model of complex services provision is also proposed in the work. The proposed model allows to analytically analyze the value of each monatomic service in complex solution. The case of using the proposed model of the monatomic services that included in complex service can be preplaced by the service with better quality characteristics.

Keywords: SDN, replication, service, QoS, network


Мухи-Алдин Хассан Мохамед, Ткачева Елена Борисовна, Салах Моат Талат Рамадан

Комплексный метод повышения доступности сервисов в программно-конфигурируемых сетях, основанный на динамической репликации

В статье предложена модель формирования и предоставления комплексного сервиса и метод динамической репликации, позволяющие повысить доступность сервисов в программно-конфигурируемых сетях. Проведен обзор общеизвестных методов репликации, которые нашли широкое применение в распределенных сетях, приведены их основные преимущества и недостатки. На основании результатов проведенного анализа и с учетом особенностей формирования сервисов предложен метод, который включает в себя решение следующих задач: оценки популярности сервиса и выбора момента запуска операции репликации на основании значения порога репликации; вычисления оптимального количества реплик и их размещения на вычислительных узлах; проверки непротиворечивости новой реплики сервиса уже существующим в сети.

Ключевые слова: SDN, репликация, сервис, QoS, сеть

Стаття