Українська
Українська
English
Анотації

Рвачова Наталія Володимирівна, Польщиков Костянтин Олександрович, Волошко Сергій Володимирович

Метод вибору між сегментного інтервалу в транспортному протоколі телекомунікаційної мережі на основі системи нечіткого виводу

Запропоновано метод вибору міжсегментного інтервалу в телекомунікаційній мережі як вихідного параметру системи нечіткого виводу, що дозволило знизити середню затримку пакетів та кількість їх повторних передач, більш раціонально використовувати доступну пропускну здатність телекомунікаційної мережі.

Ключові слова: затримка, повторна передача, міжсегментний інтервал, система нечіткого виводу, імітаційна модель.


Rvachova Natalia Vladimirovna, Polschykov Kostiantyn Olexandrovich, Voloshko Sergiy Volodymyrovych

The method of choice intersegment interval in the transport protocol of the telecommunications network based on fuzzy system

Proposed by method of choice intersegment interval in the transport protocol of the telecommunications network as an output parameter of fuzzy inference. Using this method reduces the average delay of data packets, reduce the number of retransmissions and more efficient use of available throughput telecommunications network.

Keywords: delay, retransmission, intersegment interval, fuzzy system, simulation model.


Рвачева Наталия Владимировна, Польщиков Константин Александрович, Волошко Сергей Владимирович

Метод выбора межсегментного интервала в транспортном протоколе телекоммуникационной сети на основе системы нечеткого вывода

Предложен метод выбора межсегментного интервала в телекоммуникационной сети как выходного параметра системы нечеткого вывода, что позволило снизить среднюю задержку пакетов и количество их повторных передач, более рационально использовать доступную пропускную способность телекоммуникационной сети.

Ключевые слова: задержка, повторная передача, межсегментный интервал, система нечеткого вывода, имитационная модель.

Стаття