Українська
Українська
English
Анотації

Агеєв Дмитро Володимирович, Ігнатенко Артем Анатолійович, Копильов Андрій Миколайович

Методика визначення параметрів потоків на різних ділянках мультисервісної телекомунікаційної мережі з врахуванням ефекту самоподібності

У роботі наведено перелік задач, що виникають при параметричному синтезі мультисервісних телекомунікаційних мереж, здійснено вибір математичних моделей самоподібних потоків і запропоновано метод визначення їх параметрів на різних ділянках мережі.

Ключові слова: метод, поток, мережа, самоподібність, модель


Автор Eng (Popovsky Vladimir Vladimirovich)

Method for determination of flow parameters in different parts of multiservice telecommunications network, taking into account the effect of self-similarity

In the given article the list of problem, which occured during multiservice telecommunication network synthesis is proposed, mathematic models for self-similar flows for diferent network segments are selected and method with determine them parameters is proposed.

Keywords: method, flow, network, self-similarity, model


Агеев Дмитрий Владимирович, Игнатенко Артем Анатольевич, Копылев Андрей Николаевич

Методика определения параметров потоков на разных участках мультисервисной телекоммуникационной сети с учетом эффекта самоподобия

В работе описан перечень задач, возникающих при параметрическом синтезе мультисервисных телекоммуникационных сетей, выбраны математические модели самоподобных потоков и предложен метод определения их параметров на разных участках сети.

Ключевые слова: метод, поток, сеть, самоподобие, модель

Стаття