Українська
Українська
English
Анотації

Лосєв Юрій Іванович, Руккас Кирило Маркович

Методика визначення ймовірності доставки пакету за заданий час

У статті розглядається ймовірнісно-часовий граф, який описує поведінку телекомунікаційної мережі з обмеженим числом перезапитів. Запропонована модель дозволяє оцінити імовірність своєчасної доставки інформації в мережі з обмеженим числом перезапитів.

Ключові слова: математична модель, затримка, імовірнісно-часовий граф.


Losev Urij Ivanovich, Rukkas Kirill Markovich

The method of determining the probability of packet delivery within the specified time

The article deals with the probabilistic-time graph, which describes the behavior of data transmission with a limited number of referral system. The proposed model allows us to estimate the probability of timely delivery of information data transmission system with a limited number of referral system.

Keywords: math model, delay, probabilistic-time graph.


Лосев Юрий Иванович, Руккас Кирилл Маркович

Методика определения вероятности доставки пакетов за заданное время

В статье рассматривается вероятностно-временной граф, описывающий поведение телекоммуникационной сети с ограниченным числом переспросов. Предложенная модель позволяет оценить вероятность своевременной доставки пакетов в телекоммуникационной сети с ограниченным числом переспросов.

Ключевые слова: математическая модель, задержка, вероятностно-временной граф

Стаття