Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Ахмад М. Хайлан

Багаторівневе управління трафіком в мережі MPLS-TE DiffServ на основі координаційного принципу прогнозування взаємодій

Запропоновано модель управління трафіком у мережі MPLS-TE DiffServ, яка описує процеси маршрутизації та розподілу канального ресурсу. З метою підвищення масштабованості отриманих рішень запропоновано метод дворівневого управління трафіком у мережі MPLS-TE DiffServ на основі принципу прогнозування взаємодій.

Ключові слова: трафік, управління, MPLS-TE DiffServ, масштабованість, модель, метод.


Lemeshko Alexandr Vitalyevich, Ahmad M. Hailan

Multi-level traffic control in MPLS-TE DiffServ based on the coordinated principle of predict interactions

In the paper the mathematical model of traffic management in the MPLS-TE DiffServ network is proposed. This model describes the processes of routing and distribution channel resource. In article the method of bi-level traffic management in the MPLS-TE DiffServ network is offered to improve the scalability of the solutions on the basis of interactions prediction.

Keywords: traffic, management, MPLS-TE DiffServ, scalability, model, method.


Лемешко Александр Витальевич, Ахмад М. Хайлан

Многоуровневое управление трафиком в сети MPLS-TE DiffServ на основе координационного принципа прогнозирования взаимодействий

Предложена модель управления трафиком в сети MPLS-TE DiffServ, описывающая процессы маршрутизации и распределения канального ресурса. С целью повышения масштабируемости получаемых решений предложен метод двухуровневого управления трафиком в сети MPLS-TE DiffServ на основе принципа прогнозирования взаимодействий.

Ключевые слова: трафик, управление, MPLS-TE DiffServ, масштабируемость, модель, метод.

Стаття