Українська
Українська
English
Анотації

Копитова Олена Олександрівна, Саід Халава Фауаз

Моніторинг стану екземплярів сервісів і метод забезпечення необхідного рівня надійності

Запропоновано метод забезпечення надійності надання послуг в мультисервісній мережі, основаній на сервіс-орієнтованій архітектурі. Даний метод дозволяє підвищити ефективність роботи системи мережного управління шляхом реалізації вибору екземпляра сервісу на основі інформації про стан екземплярів, отриманій системою моніторингу.

Ключові слова: надійність, система управління, сервіс-орієнтована архітектура, екземпляр сервісу, алгоритм.


Kopytova Elena Alexandrovna, Said Halava Fauaz

Monitoring of copies of services and method of ensure the required level of reliability

The method of ensuring reliability of service in multiservice networks based on service-oriented architecture was proposed. This method allows to increase the efficiency of network management through the implementation of choice based on the service instance information on copies of obtained by the monitoring system.

Keywords: reliability, management system, service-oriented architecture, copy of service, algorithm.


Копытова Елена Александровна, Саид Халава Фауаз

Мониторинг состояния экземпляров сервисов и метод обеспечения требуемого уровня надежности

Предложен метод обеспечения надежности предоставления услуг в мультисервисной сети, основанной на сервис-ориентированной архитектуре. Данный метод позволяет повысить эффективность работы системы сетевого управления путем реализации выбора экземпляра сервиса на основании информации о состоянии экземпляров, полученной системой мониторинга.

Ключевые слова: надежность, система управления, сервис-ориентированная архитектура, экземпляр сервиса, алгоритм

Стаття