Українська
Українська
English
Анотації

Васюта Костянтин Станіславович

Новий підхід до оцінки параметрів хаотичних сигналів, що спостерігаються на фоні шуму, з використанням «нелінійної динамічної статистики»

У роботі показано, що, спираючись на відмінність у топологічних властивостях у фазовому просторі хаотичних, регулярних і випадкових процесів з незалежними значеннями, можна, використовуючи BDS-статистику, розв’язати задачу оцінки параметрів відображення за спостереженнями часового ряду на фоні білого шуму.

Ключові слова: скритність, хаотичні сигнали, BDS-статистика, оцінка параметрів.


Vasyuta Constantine Stanislavovich

A new approach to estimation of the parameters of chaotic signals observed on the background noise, using the «nonlinear dynamic statistics»

It is in-process shown, that, leaning against difference in absolute concepts in a phase space random, regular and random processes with independent significances, it is possible to solve a problem, using estimation of mapping parameters for observation of time series against a white noise BDS-statistics.

Keywords: stealthiness, chaotic signals, the BDS-statistic, an estimate of parameters.


Васюта Константин Станиславович

Новый подход к оценке параметров хаотических сигналов, наблюдаемых на фоне шума, с использованием «нелинейной динамической статистики»

В работе показано, что, опираясь на различие в топологических свойствах в фазовом пространстве хаотических, регулярных и случайных процессов с независимыми значениями, можно, используя BDS-статистику, решать задачу оценки параметров отображения по наблюдению временного ряда на фоне белого шума.

Ключевые слова: скрытность, хаотические сигналы, BDS-статистика, оценка параметров.

Стаття