Українська
Українська
English
Анотації

Кузьміних Євгенія Дмитрівна

Оцінка параметрів мережі SIP з використання розфарбованих мереж Петрі

Розроблена модель Петрі сценарію встановлення з’єднання в мережах SIP, яка дозволяє оцінити ймовірнісно-часові характеристики сигнального трафіка та динаміку використання буферів SIP серверів.

Ключові слова: SIP-мережа, SIP-сервер, час встановлення з’єднання, розфарбовані мережі Петрі.


Кuzminykh Ievgeniia Dmitryvna

SIP Network Parameters Evaluation using Coloured Petri Nets

The Petri model of call setup and disconnect in SIP network is worked out. This model allows to evaluate the timed and probability characteristics of signaling traffic and the dynamics of server buffer utilization.

Keywords: SIP network, SIP server, setup delay, coloured Petri nets.


Кузьминых Евгения Дмитриевна

Оценка параметров SIP-сети с использованием раскрашенных сетей Петри

Разработана модель Петри сценария установления соединения в сетях SIP, которая позволяет оценить вероятностно-временные характеристики сигнального трафика и динамику использования буферов SIP-сервера.

Ключевые слова: SIP-сеть, SIP-сервер, время установления соединения, раскрашенные сети Петри

Стаття