Українська
Українська
English
Анотації

Агеєв Дмитро Володимирович

Параметричний синтез мультисервісних телекомунікаційних систем при передачі групового трафіку з ефектом самоподібності

У статті наведено модель групового трафіка в мережі і розрахункові вирази для визначення параметрів агрегованого трафіка, часу затримки й ймовірності втрат пакета у вузлах мережі, а також їх значень для всієї мережі. З використанням цих розрахункових виразів наведено та досліджено методи параметричного синтезу мультисервісних телекомунікаційних систем.

Ключові слова: метод, поток, мережа, самоподібність, модель


Ageyev Dmytro Volodymirovich

Parametric synthesis of multiservice telecommunications systems in the transmission of multicast traffic with the effect of self-similarity

This study is devoted to the problem of parametric synthesis of multiservice telecommunication systems. The main characteristics of telecommunication systems, which are brought to account in an article, are multilayer structure formed by the overlayed networks and presence flows with self-similarity effect. For accounting these features of modern telecommunications systems is proposed to use a multilayered graph for describing the system structure, and self-similar processes model for modeling flows in a network. Solution of parametric synthesis problem is reduced to a nonlinear programming problem which is solved by using gradient descent method.

Keywords: method, flow, network, self-similarity, model


Агеев Дмитрий Владимирович

Параметрический синтез мультисервисных телекоммуникационных систем при передаче группового трафика с эффектом самоподобия

В статье приведена модель группового трафика в сети и расчетные выражения для определения параметров агрегированного трафика, времени задержки и вероятности потерь пакета в узлах сети, а также их значений для всей сети. С использованием этих расчетных выражений приведены и исследованы методы параметрического синтеза мультисервисных телекоммуникационных систем.

Ключевые слова: метод, поток, сеть, самоподобие, модель

Стаття