Українська
Українська
English
Анотації

Амер Тахсін Саламех Абу-Джассар, Ткачова Олена Борисівна

Шаблони надійності  Web-сервісів
В статті запропоновано підхід забезпечення надійності Web-сервісів в SOA, що базується на використанні спеціальних шаблонів проектування. Запропоновані шаблони дозволяють забезпечити як надійність доставки повідомлень, так і оцінити досягнутий рівень надійності сервісів.

Ключові слова: SOA, якість обслуговування, Web-сервіс, надійність, шаблон.


Amer Tahseen Salameh Abu-Jassar, Tkachova Olena Borisivna

Patterns for reliable Web-services
This paper is devoted to developing an approach to ensure the reliability of Web-services in SOA which based on the use of special design patterns. Proposed patterns provide reliable delivery of messages and patterns that allow estimate the current level of reliability.

Keywords: SOA, quality of service, Web-service, reliability, pattern.


Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар, Ткачева Елена Борисовна

Шаблоны надежности Web-сервисов 

В статье предложен подход обеспечения надежности Web-сервисов в SOA, основанный на использовании специальных шаблонов проектирования. Предложенные шаблоны позволяют обеспечить надежность доставки сообщений и оценить достигнутый уровень надежности сервисов.

Ключевые слова: SOA, качество обслуживания, Web-сервис, надежность, шаблон

Стаття