Українська
Українська
English
Анотації

Тіхонов Віктор Іванович

Побудова тензорної моделі асиметричних цифрових потоків у комплексному просторі

Сформульовано задачу тензорного моделювання асиметричних цифрових потоків телекомунікаційної мережі у комплексному просторі. Визначено комплексний тензор потоків мережі, інваріантний відносно заданої функції від тензора потоків.

Ключові слова: мережа, модель, цифровий потік, матриця, інваріант, тензор.


Tikhonov Viktor Ivanovich

The tensor model design for asymmetric digital flows in complex space

The task of tensor model design in complex space is formulated for asymmetric digital flows in telecommunication network. The complex tensor of the network flow is defined that is invariant to the certain function of the flow tensor.

Keywords: network, model, digital flow, matrix, invariant, tensor.


Тихонов Виктор Иванович

Построение тензорной модели асимметричных цифровых потоков в комплексном пространстве

Сформулирована задача тензорного моделирования асимметричных цифровых потоков телекоммуникационной сети в комплексном пространстве. Определен комплексный тензор потоков сети, инвариантный относительно заданной функции от тензора потоков.

Ключевые слова: cеть, модель, цифровой поток, матрица, инвариант, тензор.

Стаття