Українська
Українська
English
Анотації

Павленко Максим Анатолійович, Романюк Алла Олександрівна, Яковлєв Валерій Юрійович

Розв’язання задачі маршрутизації на основі використання нейронної мережі Хопфілда з розробкою функції Ляпунова із заданими властивостями

Проведено аналіз існуючих методів нейромережного розв’язання задачі маршрутизації з використанням нейронних мереж Хопфілда. Запропонована функція Ляпунова для розв’язання задачі маршрутизації з врахуванням пропускної здатності каналів зв’язків та кількості каналів зв’язку, задіяних у маршруті.

Ключові слова: методи, нейронна мережа, маршрутизація, функція Ляпунова.


Pavlenko Maxim Anatolievich, Romaniuk Alla Olexandrivna, Yakovlev Valeriy Yurievich

Solution of routing using Hopfield neural network with the development of the Lyapunov function with given properties

An analysis of existing methods of solving the problem of neural network routing using Hopfield neural networks. Lyapunov function is proposed to solve the routing problem with the capacity of communication channels and the number of channels involved in the route.

Keywords: methods, neural network, routing, Lyapunov function.


Павленко Максим Анатольевич, Романюк Алла Александровна, Яковлев Валерий Юрьевич

Решение задачи маршрутизации на основе использования нейронной сети Хопфилда с разработкой функции Ляпунова с заданными свойствами

Проведен анализ существующих методов нейросетевого решения задачи маршрутизации с использованием нейронных сетей Хопфилда. Предложена функция Ляпунова для решения задачи маршрутизации с учетом пропускной способности каналов связей и количества каналов связи, задействованных в маршруте.

Ключевые слова: методы, нейронная сеть, маршрутизация, функция Ляпунова

Стаття