Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Добришкін Юрій Миколайович, Дробот Ольга Анатоліївна

Результати дослідження моделі управління трафіком з урахуванням, пріоритетів що задаються, для багатопродуктового і багатополюсного випадків

Представлено результати дослідження потокової моделі управління трафіком, за допомогою якої забезпечується погоджене розв’язання задач маршрутизації та превентивного обмеження трафіку, що надходить до мережі. Проаналізовано вплив пріоритетів трафіків, виду цільової функції, що використовується в потоковій моделі, на характер ймовірних відмов у обслуговуванні.

Ключові слова: модель, трафік, маршрутизація, пріоритет, відмови, обслуговування.


Lemeshko Alexandr Vitalevich, Dobryshkin Yuri Nikolaevich, Drobot Olga Anatol’evna

Results of traffic management models research with taking into account the priorities defined for the multiproduct and multipolar cases

In the given article the results of research of flow-based traffic control model are represented due to which an agreed solution of routing problems and preventive limiting traffic entering the networks. Provided the impact of traffic prioritization, the type of objective function used in the threading model, the nature of the alleged denial of service is analyzed.

Keywords: model, traffic, routing, priority, blocking, service.


Лемешко Александр Витальевич, Добрышкин Юрий Николаевич, Дробот Ольга Анатольевна

Результаты исследования модели управления трафиком с учётом задаваемых приоритетов для многопродуктового и многополюсного случаев

Представлены результаты исследования потоковой модели управления трафиком, с помощью которой обеспечивается согласованное решение задач маршрутизации и превентивного ограничения трафика, поступающего в сеть. Проанализировано влияние приоритетов трафиков, вида целевой функции, используемой в потоковой модели, на характер возможных отказов в обслуживании.

Ключевые слова: модель, трафик, маршрутизация, приоритет, отказ, обслуживание

Стаття