Українська
Українська
English
Анотації

Ложковський Анатолій Григорович

Розрахунок середнього часу затримки пакетів в накопичувальному буфері системи із самоподібним трафіком

Розрахунок характеристик якості обслуговування в одноканальній системі пакетної мережі зв’язку часто зводиться до встановлення коефіцієнта Херста самоподібності трафіка, після чого за відомою формулою Норроса розраховується середня кількість пакетів у системі. Однак такий алгоритм не дозволяє за встановленим значенням коефіцієнта Херста розрахувати іще дві дуже важливі характеристики якості обслуговування, такі, як середній час затримки пакетів в накопичувальному буфері та імовірність очікування обслуговування пакета. В роботі запропоновано метод апроксимації функції розподілу станів системи і на його основі отримано формулу розрахунку ймовірності очікування обслуговування пакета в одноканальній системі із самоподібним трафіком.

Ключові слова: мережа, пакет, затримка, обслуговування, буфер, трафік


Lozhkovskii Anatoliy

Calculation of the average packet delay in a system buffer with a self-similar traffic

Calculation of the characteristics of quality of service in a single-channel system in the packet network is often reduced to the determination of the coefficient Hurst of self-similar traffic, after which using the known Norros formula calculated average number of packets in the system. However, this algorithm does not allow for the set value of the Hurst coefficient calculated two very important characteristics of quality of service, such as the average delay time of packets in the storage buffer and the service delay probability of packet. In this paper we propose a method for approximating the distribution function of the states of the system and on its basis, a formula for calculating the service delay probability in a single-channel system with a self-similar traffic.

Keywords: network, packet, delay, service, buffer, traffic


Ложковский Анатолий Григорьевич

Расчет среднего времени задержки пакетов в накопительном буфере системы с самоподобным трафиком

Расчет характеристик качества обслуживания в одноканальной системе пакетной сети связи часто сводится к нахождению коэффициента Херста самоподобности трафика, после чего по известной формуле Норроса рассчитывается среднее количество пакетов в системе. Однако такой алгоритм не позволяет по установленному значению коэффициента Херста рассчитать еще две очень важные характеристики качества обслуживания, такие, как среднее время задержки пакетов в накопительном буфере и вероятность ожидания обслуживания пакета. В работе предложен метод аппроксимации функции распределения состояний системы и на его основе получена формула расчета вероятности ожидания обслуживания пакета в одноканальной системе с самоподобным трафиком.

Ключевые слова: сеть, пакет, задержка, обслуживание, буфер, трафик

Стаття