Українська
Українська
English
Анотації

Єпішкін Сергій Олексійович

Синтез оптимального післякореляційного вимірювача параметрів джерел випромінювання в безпроводових мережах

У статті виконано синтез оптимального за критерієм максимуму правдоподібності алгоритму післякореляційного виміру параметрів джерела випромінювання в безпроводових мережах, які відрізняються різницею ходу між пунктами прийому та допплерівською частотою.

Ключові слова: алгоритм, безпроводова мережа, допплерівська частота, оптимальність.


Epishkin Sergey Alekseevich

Synthesis of optimal aftercorrelation measuring parameters of radiation sources in wireless networks

In the article contain’s the synthesis of the optimal maximum likelihood algorithm aftercorrelation measure the parameters of radiation sources in wireless networks, different path difference between the points of reception and Doppler frequency.

Keywords: algorithm, wireless network, the Doppler frequency, optimality.


Епишкин Сергей Алексеевич

Синтез оптимального послекорреляционного измерителя параметров источников излучения в беспроводных сетях

В статье выполнен синтез оптимального по критерию максимума правдоподобия алгоритма послекорреляционного измерения параметров источников излучения в беспроводных сетях, отличающихся разностью хода между пунктами приема и допплеровской частотой.

Ключевые слова: алгоритм, беспроводная сеть, допплеровская частота, оптимальность.

Стаття