Українська
Українська
English
Анотації
Шановні колеги!
     Електронному спеціалізованому виданню — журналу «Проблеми телекомунікацій» 5 листопада 2011 року виповнився рік (з моменту публікації першого номера на сайті НБУ ім. В. І. Вернадського). З цим першим ювілеєм керівництво е-журналу вітає його засновника – Харківський національний університет радіоелектроніки в особі ректора ХНУРЕ професора Бондаренко М.Ф., а також членів редколегію, авторів статей та читачів.
Загальні підсумки
     За минулий рік е-журналу «Проблеми телекомунікацій» присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2220-6922, видано чотири номери е-журналу, в яких опубліковано 47 статей 66 авторів, серед яких 17 докторів наук, професорів, 5 докторантів, а також достатньо велика кількість аспірантів і здобувачів. Географія авторських колективів охоплює ВНЗ та науково-дослідні організації практично всіх наукових центрів України, серед яких такі міста як Київ, Харків, Одеса, Львів, Донецьк, Чернівці, Полтава, Житомир. Важливо, що серед авторів і представники інших держав, зокрема Польщі та Республіки Ірак. Більшість опублікованих робіт була присвячена вирішенню наукових системних завдань, обґрунтуванню та аналізу технологічних рішень при побудові телекомунікаційних систем та мереж, що, по суті, відповідає напрямкам публікацій в нашому виданні.
     З точки зору керівництва журналу практика публікацій з досить вузької спеціалізації, яка включає дві наукові спеціальності 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» та 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій», повністю себе виправдала. Тільки сфокусувавши увагу на ключових проблемах телекомунікаційної галузі, можна забезпечити високий рівень наукової експертизи статей, що подаються для публікації. Цим е-журнал «Проблеми телекомунікацій» вигідно відрізняється від багатьох друкованих та електронних видань, які публікують в рамках одного журналу або збірника статті з проблематики досить різних областей науки, економіки, техніки, політики тощо. На жаль, для України і Російської Федерації подібна практика появи «універсальних» видань поки що є нормою.
     Відмінною рисою функціонування е-журналу «Проблеми телекомунікацій» є практика безкоштовної публікації наукових статей, які успішно пройшли рецензування. Робота е-журналу ґрунтується на підтримці засновника (ХНУРЕ), але ще більше на ентузіазмі окремих членів редколегії. Редколегія е-журналу активно шукає спонсорів для розвитку інтернет-ресурсів журналу, його україно-, російсько-та англомовних сайтів, а також для просування е-журналу на міжнародний рівень: у міжнародні наукові реферативні бази, каталоги.
Е-журнал у мережі Інтернет
     На даний момент е-журнал «Проблеми телекомунікацій» викладено в мережі Інтернет в україно- та російськомовній версіях. Обидві версії за цей рік змогли привернути до себе досить пильну увагу читачів, про що свідчать наступні цифри (станом на середину листопада 2011 року):
— тематичний індекс цитування (тІЦ), що оцінюється за технологією пошукової машини «Яндекс», дорівнює 10 (і для україномовної, і російськомовної версії сайтів е-журналу);
— Google Page Rank , тобто ступінь важливості сторінок сайту е-журналу, що оцінюється за десятибальною шкалою системою Google, дорівнює в середньому 3-4 для головних сторінок сайтів і сторінок змісту номерів журналів;
— україномовний сайт журналу відвідало за рік більше 5 тисяч читачів з переглядом близько 25 тисяч сторінок сайту, тобто приблизно по 5 переглядів на відвідувача;
— російськомовний сайт журналу відвідало за рік близько 4 тисяч читачів з переглядом понад 13,5 тисяч сторінок сайту, тобто приблизно по 3,5 перегляди на відвідувача;
— найбільша аудиторія читачів за рік припадає на Україну (близько 90%), на читачів з Російської Федерації — 7%, інші відвідувачі (3%) рівномірно розподілилися між такими країнами, як Нідерланди, Казахстан, Німеччина, Узбекистан, Білорусь. США, Польща, Молдова та ін.. Але тенденція зростання звернень до нашого сайту за останній квартал свідчить про поступове розширення закордонних читачів: РФ (17%), інші країни 5%.
     З точки зору статистики переглядів (завантаження) окремих статей е-журналу ситуація склалася наступна:
— 58 завантажень, тобто 3% від усіх завантажених статей, доводиться на статтю
Лемешко А.В. Повышение масштабируемости управления трафиком и обеспечения качества обслуживания с использованием оверлейных сетей [Електронний ресурс] / А.В. Лемешко, О.А. Дробот, Ю.Н. Добрышкин // Проблеми телекомунікацій. – 2011. – № 1 (3). – С. 11 – 27. – Режим доступу до журн.: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/111_lemeshko_scalability.pdf .
— 56 завантажень (3%) на статтю
Поповский В.В. Точность процедур фильтрации, экстраполяции и интерполяции случайных процессов [Електронний ресурс] / В.В. Поповский, И.В. Стрелковская // Проблеми телекомунікацій. – 2011. – № 1 (3). – С. 3 – 10. – Режим доступу до журн.: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/111_popovsky_estimation.pdf.
— 51 завантаження (3%) на статтю
Лемешко А.В. Модель структурной самоорганизации многоканальной MESH–сети стандарта IEEE 802.11 [Електронний ресурс] / А.В. Лемешко, М.А. Гоголева // Проблеми телекомунікацій. – 2010. – № 1 (1). – С. 83 – 95. – Режим доступу до журн.: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/101_lemeshko_mesh.pdf.
— 46 завантажень (2%) на статтю
Тихонов В. И. Оценка качества сервиса в интегрированной технологии телекоммуникаций [Електронний ресурс] / В.И. Тихонов, О.В. Голубова // Проблеми телекомунікацій. – 2010. – № 1 (1). – С. 115 – 125. – Режим доступу до журн.: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/101_tikhonov_itt.pdf.
— 45 завантажень (2%) на статтю
Поповский В.В. Математические модели случайных объектов в телекоммуникациях [Электронный ресурс] / В.В. Поповский // Проблеми телекомунікацій. – 2010. – № 2 (2). – С. 3 – 6. – Режим доступа к журн.: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/102_popovsky_model.pdf.
— 44 завантаження (2%) на статтю
Евсеева О.Ю. Диакоптическая тензорная модель ТКС в базисе путей и внутренних разрезов [Електронний ресурс] / О.Ю. Евсеева // Проблеми телекомунікацій. – 2010. – № 1 (1). – С. 6 – 22. – Режим доступу до журн.: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/101_yevseyeva_diakoptics.pdf.
— 42 завантаження (2%) на статтю
Пастушенко Н.С. Формирование квадратурной составляющей для одного класса сигналов [Електронний ресурс] / Н.С. Пастушенко // Проблеми телекомунікацій. – 2011. – № 1 (3). – С. 84 – 96. – Режим доступу до журн.: http://pt.nure.ua/wp-content/uploads/2020/01/111_pastushenko_signal.pdf.
     Журнал викладено у багатьох наукових базах публікацій, електронних бібліотеках, широко представлений у всіляких соціальних мережах для розширення можливості ознайомлення зі змістом статей ймовірних читачів.
Редколегія е-журналу
Редколегія е-журналу, що включає в себе провідних фахівців України в галузі телекомунікацій, за цей рік поповнилася авторитетними вченими-зв’язківцями з Російської Федерації — докторами технічних наук, професорами Смірновим М.І. і Комашинським В.І.. Два члени редколегії — Євсєєва О.Ю. і Агеєв Д.В. (вчений секретар е-журналу) за цей рік стали докторами технічних наук, а доктори наук Климаш М.М.Стрєлковська І.В. і Саваневич В.Є. отримали наукові звання професорів. Засновники е-журналу, його керівництво і члени редколегії взяли курс на підняття наукометричних критеріїв (зокрема імпакт-фактора), включення журналу в міжнародні реферативні бази типу SCOPUS, DOAJ, eLIBRARY тощо, що спричинить подальше підвищення вимог до відбору статей для публікації, розширення змісту англомовних анотацій і списку бібліографії.
     Редколегія журналу приділяє увагу інформаційному забезпеченню читачів наших сайтів різними даними про наше бачення ситуації з розвитку галузевої науки і технологій, вимог до публікацій наукових робіт, включаючи дисертації за галузевими спеціальностями.
Рецензування
    Рецензенти, які ретельно підбираються як зі складу редколегії, так і серед вчених, що спеціалізуються в певній галузі телекомунікацій, проводять високоякісну експертизу статей і повідомлень. Як показав аналіз статистики публікацій, практично кожна четверта подана стаття, не проходить «фільтру» рецензування. Поряд з аналізом відповідності тематиці журналу рецензенти велику увагу приділяють аналізу рівня наукової новизни, актуальності та практичної значущості результатів, що викладено в статтях.
    Про принциповість роботи рецензентів також свідчить той факт, що при подачі в два з чотирьох номерів е-журналу виявлені факти відвертого плагіату результатів зарубіжних авторів. Для експертизи також залучаються електронні засоби перевірки поданих статей на плагіат, що є обов’язковою умовою, оскільки всі статті в е-журналі дуже оперативно відстежуються пошуковими системами, відображаються в наукових каталогах і реферативних базах з повнотекстним відритим доступом типу Google-Академія (Google-Scholar), SciPeople та ін.. Редколегія е-журналу «Проблеми телекомунікацій» також буде дуже вдячна нашим читачам за повідомлення про можливі факти плагіату і порушення авторських прав для прийняття адекватних рішень по відношенню до «недбалих» авторів та їх статей. З нового року, переймаючи досвід наших колег, факти плагіату будуть публічно оголошуватися і детально висвітлюватися на сторінках нашого інтернет-ресурсу для викорінення подібного явища.
Найближчі перспективи е-журналу «Проблеми телекомунікацій»
1. Залучення більш широкого кола авторів, особливо це стосується авторів з країн ближнього зарубіжжя.
2. Початок роботи англомовної версії сайту е-журналу, що має сприяти розширенню аудиторії читачів і, можливо, збільшення числа авторів публікацій.
3. Перетворення сайту е-журналу в науковий сервер, на якому читачі могли б знайти корисну інформацію про нововведення в галузі телекомунікаційних технологій; наукові події (конференції, симпозіуми, форуми, виставки та ін.).
4. Активізація роботи на сторінках «Форуму» сайту, де читачі могли б обговорити опубліковані статті, об’єктивно оцінити роботу його редколегії, провести дискусії з загальних проблем розвитку телекомунікацій у нас в країні і за кордоном, визначити перспективи становлення електронних наукових журналів і т.і.
Все це повинно привести до зростання популярності ресурсу (перш за все, в наукових колах), росту його імпакт-фактора, а також збільшення індексів цитування його авторів. При цьому перші кроки в цих напрямках вже зроблено. Сподіваємося на розуміння, підтримку і визнання наших читачів.
З повагою
Керівництво е-журналу «Проблеми телекомунікацій»
Стаття