Українська
Українська
English
Анотації

Гавва Дмитро Сергійович, Крикун Олена Віталіївна, Лучанінов Анатолій Іванович

Сучасний стан теорії і техніки електродинамічних пристроїв з нелінійними характеристиками поверхневого імпедансу

ВТНП-пристрої мають нелінійні властивості, які призводять до появи небажаних нелінійних ефектів. У статті розглянуто сучасний стан в області техніки мікрохвильових ВТНП-пристроїв, методи їх аналізу.

Ключові слова: ВТНП, електродинамічні пристрої, нелінійні ефекти, граничні умови, поверхневий імпеданс.


Gavva Dmitriy Sergeevich, Krikyn Elena Vitalievna, Luchaninov Anatoliy Ivanovich

Modern state of theory and technique of electrodynamic devices with nonlinear surface impedance characteristics

HTS-devices possess nonlinear properties which result in appearance of undesirable nonlinear effects. In the article the modern state is considered in area of technique of microwave HTS-devices, methods of their analysis.

Keywords: HTS, electrodynamic devices, nonlinear effects, boundary condition, surfase impedance.


Гавва Дмитрий Сергеевич, Крикун Елена Витальевна, Лучанинов Анатолий Иванович

Современное состояние теории и техники электродинамических устройств с нелинейными характеристиками поверхностного импеданса

ВТСП-устройства обладают нелинейными свойствами, которые приводят к появлению нежелательных нелинейных эффектов. В статье рассмотрено современное состояние в области техники микроволновых ВТСП-устройств, методы их анализа.

Ключевые слова: ВТСП, электродинамические устройства, нелинейные эффекты, граничные условия, поверхностный импеданс.

Стаття