Українська
Українська
English
Анотації

Баркалов Олександр Олександрович, Тітаренко Лариса Олександрівна, Хебда Олена Петрівна

Синтез мікропрограмного автомата Мура з розширенням кодового простору для телекомунікаційних систем

В статті запропоновано метод оптимізації логічної схеми мікропрограмного автомату Мура, який орієнтований на використання замовних матриць. Метод заснований на використанні більшого ніж мінімальна кількість змінних в кодах внутрішніх станів автомату Мура.

Ключові слова: мікропрограмний автомат Мура, граф-схема алгоритм, псевдоеквівалентні стани, замовні матриці.


Alexander A. Barkalov, Larysa A. Titarenko, Olena P. Hebda

Synthesis of Moore FSM with expanded of coding space for telecommunication systems

The proposed method is targeted on reduction of hardware amount in logic circuit of Moore finite-state machine implemented with customized matrices. The method is based on using more than minimal amount of variables in codes of FSM internal states.

Keywords: Moore FSM, graph-scheme of algorithm, pseudoequivalent states, customized matrices.


Баркалов Александр Александрович, Титаренко Лариса Александровна, Хебда Елена Петровна

Синтез микропрограммного автомата Мура с расширением кодового пространства для телекоммуникационных систем

В статье предложен метод оптимизации логической схемы микропрограммного автомата Мура, который ориентирован на использование заказных матриц. Метод основан на использовании большего, чем минимальное количество переменных в кодах внутренних состояний автомата Мура.

Ключевые слова: микропрограммный автомат Мура, граф-схема алгоритм, псевдоэквивалентные состояния, заказные матрицы.

Стаття