Українська
Українська
English
Анотації

Крамаренко Михайло Борисович

Синтез оптимальних однокрокових t-діагностованих графів для детермінованої асиметричної моделі діагностики системного рівня

Для детермінованої асиметричної моделі діагностування на системному рівні (system-level diagnosis) розв’язано задачу синтезу оптимальних графів, що паралельно t- діагностуються за умови стійких відмов. Практична користь проаналізованої моделі полягає в її здатності описувати таймерні тести за умови, що контролюючий таймер при власній відмові завжди маскує відмову модуля, що ним перевіряється, але в жодному випадку не спотворює технічний стан працездатного модуля, що ним перевіряється.

Ключові слова: t-діагностування, моделі діагностики відмов на системному рівні, детермінований асиметричний синдром, таймерне діагностування, оптимальний граф, що паралельно t- діагностується


Kramarenko Michael Borisovich

Synthesis of optimal one-step t-diagnosable graphs for a deterministic asymmetrical system-level diagnosis model

Deterministic asymmetrical system-level diagnosis model is considered assuming connected graphs, permanent faults and complete t-diagnosis. Diagnosis model properties are investigated. It is shown that any one-step t-diagnosable graph always consists of at least 2·(n — 1) edges, where 1 < t <= n — 1. The notion of optimal one-step t-diagnosable graphs is defined for 1 < t <= n — 1. It is shown that optimal one-step t-diagnosable graphs with 2·(n — 1) edges can be synthetized based on undirected spanning trees by replacement of each unoriented edge with two oppositely directed edges. It is proven that synthetized optimal graphs are always one-step t-diagnosable. The practical value of the considered deterministic asymmetrical system-level diagnosis model is the possibility to describe timer-based tests assuming that a faulty timer always masks the faults of tested units but never distorts the state of fault-free tested units.

Keywords: diagnosis, system-level fault diagnosis models, deterministic asymmetrical syndrome, timer-based diagnosis, optimal one-step t-diagnosable graph


Крамаренко Михаил Борисович

Синтез оптимальных одношаговых t-диагностируемых графов для детерминированной асимметричной модели диагностики системного уровня

Для детерминированной ассиметричной модели диагностирования на системном уровне (system-level diagnosis) решена задача синтеза оптимальных параллельно t-диагностируемых графов для случая устойчивых отказов. Практическая ценность проанализированной модели состоит в ее способности описывать таймерные тесты, предполагая, что контролирующий таймер при собственном отказе всегда маскирует отказ проверяемого им модуля, но никогда не искажает техническое состояние работоспособного проверяемого им модуля.

Ключевые слова: t-диагностирование, модели диагностирования на системном уровне, детерминированный ассиметричный синдром, оптимальный параллельно t-диагностируемый граф

Стаття