Українська
Українська
English
Анотації

Логвиненко Микола Федорович, Серков Олександр Анатолійович

Можливості використання каналів низької якості у багатоконтурних системах із вирішальним зворотнім зв’язком

За критерієм середньої відносної швидкості обміну даними порівнюються системи з вирішальним зворотним зв’язком з двома і трьома контурами зворотного зв’язку. При цьому на останньому контурі завадостійкий блочний (n,k)-код використовується в режимі виявлення помилок. Для двоконтурної системи на першому, а для триконтурної системи на першому та другому контурах використовуються коригувальні коди Хемінга.

Ключові слова: вирішальний зворотній зв’язок, передача даних, завадостійкі блокові коди, виправлення помилок, кратні помилки.


Logvinenko Nikolai Fedorovich, Serkov Alexander Anatol’evich

Possibilities of the use of the channel with the low quality in multiloop system with decision feedback

Systems with decision feedback with two and three feedback loops are compared on the criterion of the average relative speed of data to compare. At the same time on the last loop-interference block (n,k)-the code is used in mode of the finding error. For a two-contour system on the ground, and for three-contour system on the first and second contour used corrective Hamming codes.

Keywords: decision feedback , data transmission, noise-resistant block code, error correction, multiple errors.


Логвиненко Николай Федорович, Серков Александр Анатольевич

Возможности использования каналов низкого качества в многоконтурных системах с решающей обратной связью

По критерию средней относительной скорости обмена данными сравниваются системы с решающей обратной связью с двумя и тремя контурами обратной связи. При этом на последнем контуре помехоустойчивый блочный (n,k)-код используется в режиме обнаружения ошибок. Для двухконтурной системы на первом, а для трехконтурной системы на первом и втором контурах используются корректирующие коды Хэмминга.

Ключевые слова: решающая обратная связь, передача данных, помехоустойчивые блочные коды, исправление ошибок, кратные ошибки

Стаття