Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2019.2.05

Коляденко Юлія Юріївна, Муляр Богдан Петрович

Аналіз алгоритму розподілу частотно-часового ресурсу у мережі когнітивного радіо

Властивість когнітивності передбачає здатність радіосистеми вирішувати такі завдання: перехід від одного стандарту до іншого; використання декількох стандартів; перебудову частоти; можливість участі в динамічному розподілі спектру. В роботі запропоновано алгоритм розподілу частотно-часового ресурсу в мережі когнітивного радіо. Відмінною особливістю розробленого алгоритму є використання як параметра пропорційного справедливого розподілу фізичних ресурсів PF, так і ВСЗШ. Крім того, прийняття рішення в даному алгоритмі засноване на математичному апараті нечіткої логіки. Даний алгоритм може бути застосовано на етапі функціонування мережі при наявності великої кількості абонентських станцій і централізованому управлінні частотами від базової станції. Розроблено імітаційну модель управління частотно-часовим ресурсом, за допомогою якої проведено аналіз запропонованого алгоритму. Аналіз показав, що дуже високу ймовірність надання ресурсу мають абонентські станції при повністю доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,1 до 0,5. Високу ймовірність надання ресурсу мають абонентські станції: при повністю доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,56 до 0,69; або при середніх доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,1 до 0,19. Середню ймовірність надання ресурсу мають абонентські станції: при повністю доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,69 до 1; або середніх доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,19 до 0,8; або при низьких доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,1 до 0,32. Малу ймовірність надання ресурсу мають абонентські станції: при середніх доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,8 до 1; та при низьких доступних ресурсах та запитуваних ресурсах, які лежать у межах від 0,32 до 1.

Ключові слова: когнітивне радіо, ресурс, алгоритм, нечітка логіка, сумісність

Yuliia Kolyadenko, Bohdan Mulyar

Analysis of the algorithm of frequency-time resource allocation in the cognitive radio network

The cognitive property implies the ability of a radio system to solve the following problems: transition from one standard to another; use of several standards; frequency tuning; the opportunity to participate in the dynamic distribution of the spectrum. One of the problems that arise when allocating a frequency resource may be the lack of clear decision rules. In such cases, as a rule, nonparametric algorithms and methods are used, such as, for example, algorithms based on the mathematical apparatus of neural networks, or algorithms built on the mathematical apparatus of fuzzy logic. An algorithm for the distribution of the time-frequency resource in the cognitive radio network is proposed. A distinctive feature of the developed algorithm is the use of both a parameter of the proportional fair distribution of physical resources PF and SINR. In addition, the decision in this algorithm is based on the mathematical apparatus of fuzzy logic. This algorithm can be used at the stage of network operation in the presence of a large number of speakers and centralized frequency management from the base station. A simulation model for managing the time-frequency resource is developed, with the help of which an analysis of the proposed algorithm is carried out. The analysis showed that the subscriber stations have a very high probability of providing a resource with fully accessible resources and requested resources, which range from 0.1 to 0.5. Subscriber stations are highly likely to provide a resource: with fully accessible resources and requested resources, which range from 0.56 to 0.69; or with the average available resources and requested resources, which are in the range from 0.1 to 0.19. Subscriber stations have an average probability of providing a resource: with fully accessible resources and requested resources that range from 0.69 to 1, or average available resources and requested resources that range from 0.19 to 0.8; or at low available resources and requested resources, which range from 0.1 to 0.32. The subscriber stations have a low probability of providing a resource: with average available resources and requested resources, which range from 0.8 to 1; and with low available resources and requested resources, which lie in the range from 0.32 to 1.

Keywords: cognitive radio, resource, algorithm, fuzzy logic, compatibility

Стаття
DOI