Українська
Українська
English
Анотації

Безрук Валерій Михайлович, Пономаренко Микола Миколайович, Скорик Юлія Валеріївна

Аналіз ефективності методів багатокритеріального вибору кращого варіанту засобів телекомунікацій

Проведено порівняльні дослідження ефективності методів вибору кращого проектного рішення з урахуванням сукупності показників якості та інформації, одержуваної від експертів. Показано, що метод аналізу ієрархій є кращим при малому середньоквадратичному відхиленні прийняття рішення експертами. Це означає, що краще використовувати більш досвідчених і кваліфікованих експертів у малій кількості, ніж великий чисельний склад експертів з великим середньоквадратичним відхиленням прийняття рішення.

Ключові слова: метод, ефективність, рішення, експерт, кращий варіант


Bezruk Valeriy Mihaylovich, Ponomarenko Nikolai Nikolayevich, Skoryk Yulia Valerivna

Analysis of the effectiveness of methods of multi-criteria selection of a preferred embodiment of telecommunication means

Comparative analysis of the effectiveness of methods for selecting the preferred design solution taking into account the quality indicators and the information obtained from experts was performed. It was shown that the method of hierarchies analysis is the best for a small standard deviation decision of experts. This means that it is better to use a more experienced and qualified experts in small quantities than the large number of experts with a large standard deviation decision.

Keywords: method, efficiency, expert, decision, preferred option


Безрук Валерий Михайлович, Пономаренко Николай Николаевич, Скорик Юлия Валериевна

Анализ эффективности методов многокритериального выбора предпочтительного варианта средств телекоммуникаций

Проведены сравнительные исследования эффективности методов выбора предпочтительного проектного решения с учетом совокупности показателей качества и информации, получаемой от экспертов. Показано, что метод анализа иерархий является лучшим при малом среднеквадратическом отклонении принятия решения экспертами. Это означает, что лучше использовать более опытных и квалифицированных экспертов в малом количестве, чем большой численный состав экспертов с большим среднеквадратическим отклонением принятия решения

Ключевые слова: метод, эффективность, решение, эксперт, предпочтительный вариант

Стаття