Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2019.2.04

Коляденко Юлія Юріївна, Чурсанов Микита Олександрович

Аналіз електромагнітної сумісності угрупувань радіоелектронних засобів в мережах мобільного зв’язку при рефармінгу радіочастотного спектру

У статті проведено аналіз критерію енергетичної еквівалентності, який запропоновано використовувати при рефармінгу радіочастотного спектру, що дозволив визначити умови збереження енергетичної еквівалентності мережі GSM у смузі частот відповідної ширини, що планується для створення мережі LTE при рефармінгу, а саме: обчислення допустимої кількості передавачів LTE на кожному GSM-майданчику при плануванні секторів і конфігурацій MIMO на них; оцінювання (в разі необхідності) необхідного обмеження потужності випромінювання передавачів LTE. Отримано залежності показника енергетичної еквівалентності від кількості частот, які не повторюються в смузі приймача РЕЗ при різних значеннях ширини каналу LTE, які показали зменшення показника енергетичної еквівалентності при збільшенні кількості частот, які не повторюються. Отримано залежності показника енергетичної еквівалентності від ступеня можливого обмеження потужності передавачів LTE при різних значеннях ширини каналу LTE, які підтвердили зменшення показника енергетичної еквівалентності при збільшенні ступеня можливого обмеження потужності передавачів LTE. Отримано залежності показника енергетичної еквівалентності від кількості передавачів LTE при різних значеннях ширини каналу LTE, які показали збільшення показника енергетичної еквівалентності при збільшенні кількості передавачів LTE. Також отримано залежності допустимої кількості передавачів LTE від ширини каналу LTE при різних значеннях кількість частот, які не повторюються в смузі приймача РЕЗ, аналіз яких довів, що збільшити допустиму кількість передавачів LTE та дотриматись умов ЕМС можна за рахунок збільшення ширини каналу LTE та за рахунок збільшення кількості частот, які не повторюються в смузі приймача РЕЗ. Наведені результати дозволили оцінити та спланувати можливу архітектуру створюваної радіомережі LTE в конкретних ситуаціях.

Ключові слова: мережа, сумісність, рефармінг, MIMO, GSM, LTE

Kolyadenko Yulia, Chursanov Mykyta

Analysis of electromagnetic compatibility of groups of radio-electronic means in mobile communication networks during radio frequency spectrum refarming

The article analyzes the EMC during refarming using the criterion of energy equivalence. The analysis allows us to determine the conditions for maintaining the energy equivalence of the GSM network in the frequency band of the corresponding width, which was planned to create the LTE network during refarming, namely: calculate the allowable number of LTE transmitters at each GSM site when planning sectors and MIMO configurations on them; еstimate (if necessary) the limitation of the radiation power of the LTE transmitters. The dependences of the energy equivalence index on the number of frequencies that are not repeated in the receiver band of the RES for various LTE channel widths are obtained. The obtained dependences show a decrease in the energy equivalence indicator with an increase in the number of frequencies that are not repeated. The dependences of the energy equivalence index on the degree of possible limitation of the power of LTE transmitters for various LTE channel widths are obtained. These dependencies show a decrease in the energy equivalence rate while increasing the degree of possible power limitation of LTE transmitters. The dependences of the energy equivalence index on the number of LTE transmitters are obtained for various LTE channel widths, which show an increase in the energy equivalence index with an increase in the number of LTE transmitters. The dependences of the permissible number of LTE transmitters on the LTE channel width are obtained for various values of the number of frequencies that are not repeated in the receiver band of the RES. The analysis showed that it is possible to increase the allowable number of LTE transmitters and observe EMC conditions by increasing the LTE channel width and by increasing the number of frequencies that are not repeated in the receiver band of the RES. The above results allow us to evaluate and plan the possible architecture of the created LTE radio network in specific situations. For example, if for some conditions the allowable number of transmitters on the LTE site is calculated to be insufficient, it can be increased due to some reduction (limitation) of the radiation power of these transmitters, while maintaining energy equivalence.

Keywords: network, compatibility, refarming, MIMO, GSM, LTE

Стаття
DOI