Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2020.2.02

Сєліванов Костянтин Олександрович, Муляр Богдан Петрович, Коляденко Юлія Юріївна, Москалець Микола Вадимович, Бондаренко Олег Сергійович

Динамічна модель нелінійних електромагнітних взаємодій в угрупованні радіоелектронних засобів мережі мобільного зв’язку 5G-NewRadio

У роботі запропоновано динамічну модель множинних нелінійних електромагнітних взаємодій у разі спільного використання радіоресурсу в угрупованні радіоелектронних засобів мережі мобільного зв’язку 5G-NewRadio. Модель описує електромагнітну обстановку множинних нелінійних взаємодій угруповання радіоелектронних засобів у просторі станів на основі n-елементної складної системи, в якій враховано характер зв’язків і фазових станів з урахуванням інтенсивності взаємодії її елементів. Проведено аналіз фазових станів угруповання радіоелектронних засобів 5G-NewRadio залежно від інтенсивності нелінійних взаємодій її елементів, за яких мережа зможе функціонувати без погіршення якісних показників, в умовах оптимального розподілу радіоресурсу. Продемонстровано динаміку нерівноважних станів угруповань мобільних мереж 5G-NewRadio при різних значеннях інтенсивності взаємодій радіоелектронних засобів, сукупний характер яких відображається нормованим значенням відношення сигнал/(завада+шум). Показано, що нерівноважний стан системи мобільного зв’язку 5G-NewRadio настає при нормованому значенні інтенсивності взаємодій більше ніж 1,4. Результати статті показали, що за допомогою запропонованої математичної моделі, що демонструє динаміку множинних електромагнітних нелінійних взаємодій радіоелектронних засобів угруповання при різних їх параметрах та характеру інтенсивності їх взаємодій, є можливим проводити аналіз стану мережі 5G-NewRadio в майбутньому при чинному розподілі радіоресурсу.

Ключові слова: мережа, модель, мобільний зв’язок, ресурс, електромагнітна сумісність

Sielіvanov Kostiantyn, Muliar Bohdan, Koliadenko Yulia, Moskalets Mykola, Bondarenko Oleh

Dynamic Model of Nonlinear Electromagnetic Interactions in the Group of Radio Electronic Means of the 5G-NewRadio Mobile Communication Network

The paper proposes a dynamic model of multiple nonlinear electromagnetic interactions when using the radio resource of a group of radio-electronic means of the 5G-NewRadio mobile communication network. The model describes the electromagnetic environment of multiple nonlinear interactions of a group of electronic means in the state space based on n-elements of a complex system, which considers the nature of interelement connections and phase states, taking into account the intensity of its elements. The analysis of phase states of a grouping of 5G-NewRadio electronic means depending on the intensity of nonlinear interactions of its elements at which the network will function without deterioration of qualitative indicators in the conditions of optimum distribution of a radio resource is carried out. The dynamics of nonequilibrium states of groups of 5G-NewRadio mobile networks at different values of the intensity of interactions of electronic means, the cumulative nature of which is displayed by the normalized value of the signal/(interference+noise) ratio, is demonstrated. It is shown that the nonequilibrium state of the 5G-NewRadio mobile communication system occurs at a normalized value of the interaction intensity greater than 1.4. The article results show that with the help of the proposed mathematical model, which demonstrates the dynamics of multiple electromagnetic nonlinear interactions of electronic means of grouping at different parameters and the nature of the intensity of their interactions, it is possible to analyze the state of 5G-NewRadio network in the future.

Keywords: network, model, mobile communication, resource, electromagnetic compatibility

Стаття
DOI