Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2020.1.07

Полігенько Олег Олегович, Одарченко Роман Сергійович, Терещенко Лідія Юріївна, Смірнов Олексій Анатолійович, Усік Павло Сергійович

Інформаційна технологія та програмне забезпечення для підвищення ефективності планування підсистеми базових станцій стільникового зв’язку

Більшість сучасних стільникових мереж не відповідають оновленим потребам ринку. Тому необхідно забезпечувати підвищення ефективності їх функціонування для надання необхідного рівня якості обслуговування абонентів і одночасного зменшення накладних витрат, потрібних на експлуатацію та планування стільникових мереж. Дана стаття присвячена узагальненню отриманих наукових і практичних результатів та розробці нової інформаційної технології підвищення ефективності підсистеми базових станцій оператора стільникового зв’язку. Розроблена інформаційна технологія дозволяє зменшити енергетичні витрати, витрати на побудову та експлуатацію підсистеми базових станцій оператора стільникового зв’язку, а отже підвищити технічну, енергетичну та економічну ефективність підсистеми базових станцій оператора стільникового зв’язку. Основний результат застосування розробленої інформаційної технології полягає в отриманні оптимальної архітектури підсистем базових станцій та підвищенні їх ефективності. Також на основі використання розроблених методів, моделей та інформаційної технології було реалізовано програмне забезпечення для планування більш ефектиної підсистеми базових станцій опреатора стільникового зв’язку.

Ключові слова: стільникова мережа, базова станція, інформаційна технологія, програмне забезпечення, оптимізація

Oleh Polihenko, Roman Odarchenko, Lidiia Tereshchenko, Oleksii Smirnov, Usik Pavlo

Information technology and software to increase the planning efficiency of cellular base station subsystem

Most modern cellular networks do not meet the updated needs of the market. Therefore, it is necessary to increase the efficiency of their operation to provide the required level of quality of customer service and at the same time reduce the overhead required for the operation and planning of cellular networks. This article is devoted to the generalization of the obtained scientific and practical results and the development of new information technology to increase the efficiency of the base station subsystem of the cellular operator. The developed information technology allows to reduce energy consumption, costs of construction and operation of the base station subsystem of the cellular operator, and thus increase the technical, energy, and economic efficiency of the base station subsystem of the cellular operator. The main result of the application of the developed information technology is to obtain the optimal architecture of base station subsystems and increase their efficiency. Furthermore, based on the use of developed methods, models, and information technology, the software was implemented to plan a more efficient subsystem of base stations of the cellular operator.

Keywords: cellular network, base station, information technology, software, optimization

Стаття
DOI