Українська
Українська
English
Анотації

Мартинчук Олександр Олександрович, Коляденко Юлія Юріївна, Єльченко Сергій Володимирович

Методика аналізу внутрішньосистемної електромагнітної сумісності системи супутникового телевізійного віщання

У статті запропонована методика аналізу внутрішньосистемної електромагнітної сумісності системи супутникового цифрового телевізійного віщання. Методика враховує втрати потужності сигналу і кросполяризаційної завади, що відбуваються через вплив неузгодженості за поляризацією і ступеня поляризації прийнятих електромагнітних хвиль.

Ключові слова: електромагнітна сумістність, кросполяризаційної завади, кут разузгодження, індекс полярізації


Martynchuk Olexandr Olexandrovich, Kolyadenko Yulia Yurievna, Yel’chenko Sergey Vladimirovich

Intrasystem electromagnetic compatibility analysis method for satellite television broadcasting systems

The paper proposed a method for the analysis of intrasystem electromagnetic compatibility of digital satellite television broadcasting. The method takes into account the loss of signal power and crosspolarization interference occurring due to the mismatch effect on the polarization and the degree of polarization of the received electromagnetic waves.

Keywords: electromagnetic compatibilit, crosspolarization interference, misalignment angle, polarization index


Мартынчук Александр Александрович, Коляденко Юлия Юрьевна, Ельченко Сергей Владимирович

Методика анализа внутрисистемной электромагнитной совместимости систем спутникового телевизионного вещания

В статье предложена методика анализа внутрисистемной электромагнитной совместимости системы спутникового цифрового телевизионного вещания. Методика учитывает потери мощности сигнала и кроссполяризационной помехи, происходящие из-за влияния рассогласования по поляризации и степени поляризации принимаемых электромагнитных волн.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, кроссполяризационная помеха, угол рассогласования, индекс поляризации

Стаття