Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2020.2.01

Коляденко Юлія Юріївна, Чурсанов Микита Олександрович, Коляденко Олексій Вадимович

Методика моніторингу та контролю параметрів сигналів та елементів мережі мобільного зв’язку під час вирішення завдання електромагнітної сумісності

Для забезпечення електромагнітної сумісності мереж мобільного зв’язку необхідна організація моніторингу та контролю: радіочастотного ресурсу – частоти та потужності сигналів у виділеному частотному ресурсі, групового часу затримки, параметрів стійкості до лінійного загасання і загасання, пов’язаного з багатопроменевим проходженням сигналу, поляризаційних параметрів сигналів, розташування (координати) рухомих джерел. У даний час оцінка параметрів за результатами вимірювань проводиться на підставі спостережень, а прийняття рішення здійснюється на підставі вибіркових статистик. Запропоновано використання методів вимірювання параметрів мережних елементів і сигналів зв’язку на фоні шумів. В основу методів вимірювання покладено рекурсивний алгоритм Роббінса-Монро для оцінювання випадкових величин та рекурсивний алгоритм Калмана-Бьюсі для оцінювання стану випадкових процесів. Проведено аналіз ефективності рекурсивних алгоритмів оптимальної оцінки випадкових величин і випадкових процесів. Перевагою рекурсивних методів оцінювання є те, що на практиці вони виявляються більш ефективними, ніж методи обробки статистики, оскільки дають оцінку в реальному масштабі часу і не вимагають втрат часу на накопичення й обробку. У радіоканалах зв’язку крім шумів присутні сторонні сигнали, зосереджені по спектру з вимірюваним сигналом. Це обумовлює актуальність задачі виділення з адитивної суміші сигналів і завад корисних сигналів, які надходять у результаті вимірів. Розроблено методи вимірювань параметрів мережних елементів і сигналів зв’язку в умовах сторонніх сигналів. Розглянуто можливість використання у вимірювачах параметрів мереж мобільного зв’язку адаптивних компенсаторів завад з адаптивним опорним каналом прийому, що знижують потужності сторонніх сигналів на 20 … 30 дБ і більше.

Ключові слова: мережа мобільного зв’язку, моніторинг, параметри сигналів, електромагнітна сумісність

Koliadenko Yulia, Chursanov Mykyta, Koliadenko Oleksii

Methods of monitoring and control of parameters of signals and elements of the mobile communication network when solving the problem of electromagnetic compatibility

To ensure the electromagnetic compatibility of mobile networks, it is necessary to monitor and control: radio frequency resource, frequency and power of signals in the allocated frequency resource, group delay time, resistance parameters to linear attenuation and attenuation associated with multi-beam signal transmission, polarization signal parameters, location (coordinates) of moving sources. The evaluation of parameters based on the results of measurements is currently carried out based on observations, and decision-making is carried out based on sample statistics. The use of methods for measuring the parameters of network elements and communication signals against the background of thermal noise is proposed. The measurement methods are based on the recursive Robbins-Monroe algorithm for estimating such parameters as random variables and the recursive Kalman-Bussey algorithm for estimating random processes. The efficiency analysis of recursive algorithms of optimal estimation of random variables and random processes is carried out. The advantage of recursive estimation methods is that, in practice, they are more effective than statistical processing methods, as they provide real-time estimation and do not require a waste of time for accumulation and processing. In addition to noise, extraneous signals are concentrated in the spectrum with the measured signal in radio communication channels. This fact determines the problem relevance of extracting from the additive mixture of signals and interference of useful signals that come from measurements. Methods for measuring the parameters of network elements and communication signals in the conditions of external signals have been developed. The possibility of using in the meters of parameters of mobile communication networks adaptive noise compensators with adaptive reference reception channel is considered, reducing the power of extraneous signals by 20 … 30 decibels and more.

Keywords: mobile network, monitoring, signal parameters, electromagnetic compatibility

Стаття
DOI