Українська
Українська
English
Анотації

Алі С. Алі, Симоненко Олександр Вікторович

Потокова модель динамічного балансування черг в MPLS-мережі з підтримкою Traffic Engineering Queues

Запропоновано потокову модель балансування черг на вузлах MPLS-мережі. Новизна моделі полягає в тому, що вона на відміну від раніше відомих моделей враховує особливості технології Traffic Engineering Queues, націленої на забезпечення збалансованої завантаженості буферного ресурсу мережного вузла.

Ключові слова: балансування, черги, MPLS, Traffic Engineering Queues, потокова модель.


Ali S. Ali, Simonenko Alexander Viktorovich

The flow-based model of the dynamic balancing of queues in the MPLS-network with Traffic Engineering Queues

The article proposeі a flow-base model balancing queues at the nodes of MPLS-network. The novelty of the model is that it, in the contrast to the previously known models takes into account the features of the Traffic Engineering Queues technology, aimed at achieving a balanced buffer resource node load.

Keywords: balancing, queuing, MPLS, Traffic Engineering Queues, flow-based model.


Али С. Али, Симоненко Александр Викторович

Потоковая модель динамической балансировки очередей в MPLS-сети с поддержкой Traffic Engineering Queues

Предложена потоковая модель балансировки очередей на узлах MPLS- сети. Новизна модели состоит в том, что она в отличие от ранее известных моделей учитывает особенности технологии Traffic Engineering Queues, нацеленной на обеспечение сбалансированной загруженности буферного ресурса сетевого узла.

Ключевые слова: балансировка, очереди, MPLS, Traffic Engineering Queues, потоковая модель.

Стаття