Українська
Українська
English
Анотації DOI: 10.30837/pt.2019.1.05

Шостко Ігор Світославовіч, Тевяшев Андрій Дмитрович, Неофітний Михайло Васильович, Куля Юлія Едуардівна, Колядін Антон Володимирович.

Методи позиціонування вузлів безпроводової сенсорної мережі

Завдання позиціонування при побудові та функціонуванні безпроводової сенсорної мережі є одними з найважливіших як у зв’язку з необхідністю побудови самої сенсорної мережі, так і для забезпечення раціональної маршрутизації при її функціонуванні. У зв’язку з тим, що безпроводова сенсорна мережа являє собою, як правило, кластерну структуру, необхідно як можна більш точне визначення місця розташування головного вузла для кластера при його формуванні. В роботі запропоновані методи позиціонування вузлів безпроводової сенсорної мережі з урахуванням можливості вимірювання параметрів прийнятого сигналу. Запропоновано метод позиціонування вузлів на основі точок прив’язки. Проведено оцінку помилок позиціонування вузлів у безпроводовій сенсорній мережі.

Ключові слова: безпроводова сенсорна мережа, позиціонування вузлів, локалізація, дальність передачі.

Shostko Igor Svitoslavovich, Tevyashev Andriy Dmitrievich, Neofitnyi Mikhail Vasilievich, Kulya Julia Eduardivna, Koliadin Anton Volodimirovich.

Methods of positioning the nodes of the wireless sensor network

The fundamental possibility of determining the location of nodes of the sensor networks in space (positioning of sensors) makes these systems even more attractive due to the additional information component, which, together with the main parameter or a set of monitoring parameters, can give an exhaustive picture of the system’s operation.  The tasks of positioning during the construction and operation of a wireless sensor network are one of the most important, both in regard with the need to build the sensor network itself and to ensure rational routing during its operation. Due to the fact that a wireless sensor network is usually a cluster structure, it is necessary to determine the location of the head node for the cluster as accurately as possible during its formation. The paper proposes methods for positioning nodes of the wireless sensor network are proposed, taking into account the possibility of measuring the parameters of the received signal. The method of positioning of nodes on the basis of bind points is proposed. Estimation of errors of the positioning of nodes in the wireless sensor network is carried out.

Keywords: wireless sensor network, positioning of nodes, localization, transmission range.

Шостко Игорь Светославович, Тевяшев Андрей Дмитриевич, Неофитный Михаил Васильевич, Куля Юлия Эдуардовна, Колядин Антон Владимирович.

Методы позиционирования узлов беспроводной сенсорной сети

Задачи позиционирования при построении и функционировании беспроводной сенсорной сети являются одними из важнейших как в связи с необходимостью построения самой сенсорной сети, так и для обеспечения рациональной маршрутизации при ее функционировании. В связи с тем, что беспроводная сенсорная сеть представляет собой, как правило, кластерную структуру, необходимо как можно более точное определение местоположения головного узла для кластера при его формировании. В работе предложены методы позиционирования узлов беспроводной сенсорной сети с учётом возможности измерения параметров принятого сигнала. Предложен метод позиционирования узлов на основе точек привязки. Проведена оценка ошибок позиционирования узлов в беспроводной сенсорной сети.

Ключевые слова: Беспроводная сенсорная сеть, позиционирование узлов, локализация, дальность передачи.

Стаття
DOI